Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Poliitika / Eesti muuseumiseadusandlus / Eesti muuseumiseadusandlus


 
Muuseumide tegevust reguleerib muuseumiseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/115032014016?leiaKehtiv
 
Muuseumiseadus kohaldub eelkõige riigi asutatud muuseumidele. Munitsipaalmuuseumidele, avalik-õigusliku isiku muuseumidele ja eramuuseumidele kohaldatakse muuseumiseaduse teatud nõudeid siis, kui need on vabatahtlikult liitunud muuseumide infosüsteemiga MuIS või juhul, kui nendega on sõlmitud haldusleping riigi muuseumikogu kasutamiseks.
 
Muuseumiseadus defineerib:
 • muuseumi ülesanded,
 • ligipääsetavuse tingimused,
 • muuseumi tegevuse;
 • muuseumikogu korralduse alused;
 • muuseumikogu täiendamise põhimõtted.
Muuseumiseaduse olulisemad punktid ja mõisted:
 • muuseum on ühiskonna ja selle arengu teenistuses alaliselt tegutsev kultuuri- ja haridusasutus;
 • muuseum ei taotle majanduslikku kasumit ja on üldsusele avatud;
 • muuseumi ülesanne on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel;
 • muuseum peab oma ülesannete täitmisel arvestama ka laste ja puuetega inimeste vajadusi;
 • riigimuuseumid ja riigi SAd peavad pakkuma vähemalt kahte tüüpi soodustusi: 
  • tasuta sissepääs 8-aastastele ja noorematele lastele, puudega lastele ja sügava puudega inimestele koos saatjaga;
  • sooduspilet ühele või kahele täiskasvanule koos alaealiste lastega;
 • museaalide digitaalsed kujutised ja digitaalsed museaalid on veebis kõigile tasuta kättesaadavad;
 • teatud juhtudel hüvitab riik rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju. 
Muuseumide tegevust reguleerivad ka järgmised õigusaktid:
 
Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3140/2201/4002/RKo_lisa.pdf
 
Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013068
 
Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013069
 
Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013070
 
Rahvusvahelise näituse omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/128092013015
 
Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsiooni pidamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/572565