Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Muuseumide festival Narvas / Eesti muuseumide festivali põhimäärus


 

Eesti muuseumide festivali põhimäärus (PDF)

Kinnitanud 10.09.2013 Andres Toode, SA Narva Muuseumi juhatuse liige

 

I. Üldsätted

1.1. Eesti muuseumide festival on vabariiklik üritus, mis haarab kõiki muuseume, olenemata nende vormist ning toimub kord aastas Narva Muuseumis septembrikuu viimasel esmaspäeval ja teisipäeval.

1.2. Festivali raames korraldatakse loenguid muuseumitöö kogemustest nii Eestis kui ka välisriikides, kitsalt erialaseid kohtumisi, näitustealast konkurssi.

1.3. Festival toimib koostöös Eesti Muuseumiühinguga.

 

II. Eesmärk ja ülesanded

2.1. Vahendada muuseumialaseid töökogemusi.

2.2. Tutvustada välisriikide muuseumide tegevust.

2.3. Aktiviseerida muuseumide näitusealast tegevust.

2.4. Propageerida muuseumitöö uusi vorme ja ideid.

2.5. Otsida lahendusi muuseumitöö probleemidele.

 

III. SA Narva Muuseum

3.1. Eraldab ruumid seminaride ja sektsioonitöö läbiviimiseks, samuti näituseruumid ning võimalusel inventari ja abitööjõu näituste ülespanemiseks.

3.2. Korraldab muuseumitöötajate vastuvõtu kinnitatud päevakava raames.

3.3. Tagab näitustele vajalikud hoiu- ja valvetingimused.

3.4. Eraldab näitusealase konkursi preemiafondi.

 

IV. Eesti Muuseumiühing

4.1. Korraldab seminare, lektooriume jne.

4.2. Kannab lektorite ja seminaride teenindamise kulud.

 

V. Eesti muuseumid

5.1. Kannavad lähetuskulud.

5.2. Seoses näituse korraldamisega kannavad transpordikulud ja eraldavad kogu näituse eksponeerimise ajaks selle teenindamiseks vajaliku aparatuuri.

 

VI. Näitusealase konkursi tingimused

6.1. Näituste valmimise tähtaeg on üks päev enne festivali avamist.

6.2. Näituse teema on vabalt valitav. Näitused võivad olla enne festivali eksponeeritud kohamuuseumis. Kogu tekstimaterjal peab olema eesti ja vene keeles. Näituse korraldaja valmistab plakati kahes eksemplaris.

6.3. Organiseerimiskomitee moodustab näituste hindamiseks 5-liikmelise žürii, kuhu kuuluvad Narva Linnavalitsuse, Eesti Muuseumiühingu, ICOM-i Eesti Rahvuskomitee, EV Kultuuriministeeriumi, muuseumide või kultuuriajakirjanduse esindajad. Žürii liikmed valivad enda seast žürii esimehe.

6.4. Žürisse ei tohi kuuluda festivalil osaleva muuseumi esindaja.

6.5. Žürii lähtub näituste hindamisel järgmistest kriteeriumidest: idee kandvus, atraktiivsus, tehniline teostatus, lavastuslik moment, informatsioonikandjate tase (tekstid, video), pedagoogilise töö võimalus näitusega, sihtgrupi arusaadavus ja Eesti muuseumifestivali põhimääruse täitmist.

6.6. Festivali preemiafond on 1920 eurot, mille paneb välja Narva Linnavalitsus SA Narva Muuseumi kaudu. Žürii annab välja järgmised preemiad:

I preemia – 960

II preemia – 640

III preemia – 320

Vastavatasemeliste näituste puudumisel on žüriil õigus preemiafond ümber jaotada.

6.7. Preemiasummad kantakse üle muuseumi arveldusarvele kui muu mittesihtotstarbeline finantseerimine žürii protokolli alusel näitusealase tegevuse laiendamiseks.

6.8. Festivalil on võimalus esineda ka konkursiväliste näitustega.

6.9. Festivalinäitused on eksponeeritud SA Narva Muuseumis vähemalt kaks kuud ja eksponeerimise perioodiks sõlmivad SA Narva Muuseum ja näituse deponeerija akti eksponaatide, tehnika ja õppeprogrammide kasutamise kohta.


VII. Lõppsätted

7.1. Žürii protokollid koostatakse kahes eksemplaris, üks SA Narva Muuseumile, teine Eesti Muuseumiühingule.

7.2. Kogu muuseumide festivalialane dokumentatsioon säilitatakse ning arhiveeritakse Narva Muuseumis ja Eesti Muuseumiühingus.