Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Kutsestandardid


 

MUUSEUMISPETSIALISTI KUTSESTANDARD

Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel. Käesolev kutsestandard sisaldab asjaomaste institutsioonide vahel kokkulepitud nõudeid muuseumispetsialisti III, IV, V kutsekvalifikatsioonile.

Käesolev kutsestandard on koostatud esmakordselt ning kinnitatud 2005 aastal Eesti Kutsekojas (http://www.kutsekoda.ee)

KUTSEKIRJELDUS

Muuseumispetsialist (museum professional) leiab tööd muuseumi juhina, peavarahoidjana, teadurina, kogude ja näituste kuraatorina muuseumis, teistes kultuuripärandiga seotud asutustes jne. Muuseumispetsialist lähtub oma tegevuses kutse-eetikast.

Muuseumispetsialist III on spetsialist, kes

 • suudab hinnata looduse, aja- ja kultuurilooga seotud materjalide, esemete, dokumentide, kujutiste ning kunstiloomingu museaalset väärtust
 • osaleb kogude komplekteerimisel ja hooldamisel, museaalide kogude kataloogide koostamisel
 • jälgib museaalide fondi nõuetekohast režiimi, tagades kogude alalhoiu ja säilimise
 • abistab uurijaid ja huvilisi muuseumi infosüsteemides orienteerumises ja võimaldab neil töötada kogudega vastavalt muuseumis kehtestatud korrale
 • osaleb näituste koostamisel, populariseerib muuseumi tegevusi ja osaleb haridustegevuses

Muuseumispetsialist III kvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav:
keskharidus, vähemalt 5-aastane erialane töökogemus ja kutsealane täiendkoolitus või
kõrgharidus, vähemalt 3-aastane erialane töökogemus ja kutsealane täiendkoolitus.

Muuseumispetsialist IV on spetsialist, kes

 • teeb uurimistööd, algatab ja kureerib teaduse-, näituse- ja muid projekte, juhendab vastavate plaaniliste näituste ja ekspositsioonide koostamisega seotud töid ja koordineerib erinevate lõikude tegevusi ning koostab ettekandeid
 • tegeleb süsteemse kogumistööga, komplekteerib, dokumenteerib ja hooldab museaale vastavalt asutuses kehtestatud sisemise korrale
 • juhendab ja nõustab museologilistes ja erialastes küsimustes
 • uurib, analüüsib ja interpreteerib infot

Muuseumispetsialist IV kvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav:
kõrgharidus, 5-aastane erialane töökogemus, kutsealane täiendkoolitus.

Muuseumispetsialist V on spetsialist, kes

 • koostab juhendmaterjale
 • osaleb rahvusvahelises koostöös (näitused, ettekanded, rahvusvaheliste organisatsioonide töögruppides jne)
 • teeb teadustööd, vajadusel retsenseerib

Muuseumispetsialist V kvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav:
kõrgharidus, vähemalt 10-aastane erialane töökogemus, kutsealane täiendkoolitus,
teaduskraadi omamine või tegevus koolitajana või metoodiliste materjalide koostamine

Erialase töökogemusena mõistetakse käesolevas kutsestandardis muuseumides ja teistes kultuuripärandiga seotud asutustes töötamise kogemust.

Täpsem informatsioon: Ülle Kruus (ylle.kruus@ekm.ee)

 

 


 

KONSERVAATORI KUTSESTANDARD

 

Vt www.kanut.ee/kkoda