Asute muuseum.ee arhiivis
Aadressil vana.muuseum.ee Eesti muuseumide infokeskus toimis 2006. aastal loodud kujul 2017. aasta lõpuni.   Veebilehe vahepealseid olekuid saab näha veebiarhiivis...
 
 

Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412

emy(ä)muuseum.ee

 Eesti keel / Kuum / Uudised


 
Säilitamine muuseumis
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis toimub 2012 sügissemestril – 2013 kevadsemestril loengukursus säilitamisest muuseumis. Kursus koos­neb kaheksast sessioonist. Toimumise aeg: kell 11–17 (6 tundi).
 
Maht: 48 tundi
Õppejõud: Kurmo Konsa, PhD, konserveerimisprofessor
Hind: 250 eurot
 
Õpperühma suurus: maksimum 20 inimest
Lisaks loengutele praktilised harjutused, töö laboris ja iseseisvad ülesanded.
 
Kursuse eesmärk: anda osavõtjatele teadmised ja oskused säilitamise korraldamiseks muuseumides.
 
Sihtgrupp: kursus on suunatud muuseumides kogude ja nende säilitamisega tegelevatele spetsialistidele. Eelteadmisi vaja pole.
 
Kursuse läbimise järel:
·          tead, millised on peamised artefaktide valmistamiseks kasutatud materjalid ja milliste omadustega need on;
·          oskad erinevaid materjale identifitseerida;
·          oskad hinnata peamiste väliskeskkonna tegurite mõju artefaktide säilivusele;
·          omad ülevaadet artefaktide hoiustamise põhimõtetest ja peamistest säilitusstrateegiatest;
·          oled tuttav peamiste säilitusalase info allikatega (trükised, ajakirjad, tehnilised standardid, õigusaktid, säilitusalased veebilehed);
 
Kursus lõpeb arvestusega, mille sooritamiseks on vajalik:
     osavõtt loengutest
     ülesannete lahendamine
     osavõtt rühmatöödest
Kursuse läbinule väljastatakse Tartu Kõrgema Kunstikooli täiendusõppe tunnistus.
 
Sessioonide ajad:
1) 28. sept (39. nädal)
2) 26. okt (43. nädal)
3) 29. nov (48. nädal)
4) 14. dets (50. nädal)
5) 25. jaan (4. nädal)
6) 22. veebruar (8 .nädal)
7) 22. märts (12. nädal)
8) 26. aprill (17. nädal)
 
 
Koolituse kava ja sisu
 
1. sessioon
Teema: Säilitamisest ja säilituskorraldusest
 
Sissejuhatus
Kursuse tutvustus
Osavõtjate tutvustus
Töö käigu ja õppematerjalide tutvustus
 
1. Kultuuripärand
Kultuuripärandi mõiste
Muuseumide poolt ühiskonnas täidetavad ülesanded
Kultuuripärandi haldamise põhiprintsiibid
Kultuuripärandi säilitamist reglementeerivad riiklikud normdokumendid Eesti Vabariigis
 
2. Säilitamine muuseumides
Säilitamise mõisteraamistik
Säilitamise kujunemine
Säilitamise arengutendentsid
Säilitamise filosoofia ja eetika
 
3. Säilituskorraldus
Kuidas säilitamist muuseumis korraldada
Kust hankida teavet säilitamise kohta
 
2. sessioon
Teema: Kogud ja hoiutingimused
 
1. Keskkonnatingimuste mõju objektide vananemisele
Kahjustuste kindlaksmääramine ja kirjeldamine
Kogude objektid ja nende reageerimine keskkonnatingimustele
 
2. Temperatuur ja õhuniiskus
Keskkonnatingimuste analüüs
Hoonete ülevaatus
Ruumide uuring
Keskkonnatingimuste seire
Keskkonnatingimusi kirjeldavad näitajad (säilitusindeks, kaalutud säilitusindeks, seenkahjustuste riskitegur, mõõtmete muutumise parameetrid)
 
3. Hooned ja nende sisekliima
Sisekliima kontrolli meetodid
Keskkonnatingimuste kujundamise alused
Keskkonnatingimuste kujundamise protsess
Uute hoonete kavandamine ja keskkonnatingimused
Hoonete renoveerimine ja keskkonnatingimused
 
3. sessioon
Teema: valguse ja saasteaine mõju objektidele
 
Valguse toime materjalidele ja objektidele
Valgustatuse mõõtmine
Valguskahjustuste tõkestamine
Pildistamise ja kopeerimise mõju objektidele
 
Saasteained ja nende mõju objektidele
Saasteainete allikad
Saasteainete toime objektidele, saasteainete suhtes tundlikud objektid
Saasteainete seire
Saasteainete toime vähendamise võimalused
 
Biokahjustajad
Peamised biokahjustajate grupid
Biokahjustustest hoidumine
Biokahjustajate tõrje
 
Vibratsioon
Magnetväljad
Keskkonnatingimuste arvestamine näituste kavandamise ja kujundamise protsessis
 
 
Järgmistes sessioonides käsitletakse põhjalikumalt erinevaid objektidegruppe. Iga grupi puhul leiavad käsit­lemist järgmised teemad:
 
·          Ülevaade materjalist (füüsikalis-keemilised omadused)
·          Peamised tehnoloogiad, mida on kasutatud objektide valmistamisel
·          Materjalide identifitseerimise alused
·          Vananemise ja kahjustumise peamised põhjused
·          Säilitamise põhimõtted (hoiutingimused, hoiustamine, käsitsemine)
·          Artefaktide puhastamine ja märgistamine
 
 
4. sessioon
 
Pabermaterjalid (raamatud, ajalehed, kaardid, dokumendid jms)
Fotomaterjalid
 
5. sessioon
 
Nahk ja nahast objektid
Tekstiilid
Puitesemed (etnograafilised esemed, mööbel) 
Maalid
 
6. sessioon
 
Arheoloogilised kogud
Metallist artefaktid
Keraamika ja klaas
 
7. sessioon
 
Looduskogud (herbaariumid, geoloogiliste näidiste kogud, topisekogud, entomoloogilised kogud)
Sünteetilistest materjalidest objektid (plastikust objektid)
Tehnilised seadmed ja suuremõõtmelised objektid
 
8. sessioon
Teema: Kogude ohuplaneering ja turvalisus
 
1. Ülevaade ohuplaneeringust
Riskianalüüsi põhimõtted
Ennetusmeetmed
Ohuplaani koostamine.
Võimalike kahjustuste kõrvaldamine.
2. Kogude turvalisuse alused.
 
Kursuse kokkuvõte
Hindamine
 
 
 
Õppematerjalid:
 
Kurmo Konsa. Artefaktide säilitamine. Tartu, 2007.
 
Kurmo Konsa. Arhivaalide ja trükiste säilitamine. Tartu, 2008.
 
Kursuse töövihik
 
 
Info ja registreerimine: www.artcol.ee/taienduskoolitus
tel 7309 827, 5139 229
e-mail: koolituskeskus@artcol.ee
 


Tagasi