14. mai 2013

Eesti Muuseumiühingu uudiskiri – mai 2013

Muuseumiühingu täiskogu

EMÜ täiskogu koguneb 20. ja 21. mail 2013 Haapsalus, osalejad jõuavad end veel registreerida muuseum.ee lehel ankeedi vahendusel, sealsamas saab ka volituse blanketi alla laadida.

Tartust väljub buss kell 6.30 Vanemuise alumisest parklast.

Tallinnast väljub buss kell 9.00 Rahvusraamatukogu eest.

Esmaspäev, 20. mai

10:30 kogunemine Haapsalu kultuurikeskuses, kohv ja pirukad

11:00 koosolek

  • Juhatuse aruanne ja selle kinnitamine
  • Revisjonikomisjoni aruanne
  • Muudatused MTÜ põhikirjas (vaata allpool)
  • Ülevaade Muuseumiseaduse menetlemisest    
  • Helgi Põllo tutvustab kogumispoliitika töörühma ettepanekuid
  • Koolitustest 2013
  • EMÜ liikmeskonnast ülevaade, kes ja kust EMÜsse kuuluvad
  • Muuseumisõbra ja EMÜ auliikme välja kuulutamine
  • Aasta 2013 kava ja edasised tegevused (sh Narva festival ja muu)

14:00 alates lõuna (omal käel) ja Haapsalus tegutsevate muuseumide külastus (muuseumide asukohtadega kaardid jagatakse saabumisel)

19:00 muuseumiühingu aastakoosoleku piduõhtu. Uue ajakirja “Muuseum” numbri esitlus.

Teisipäev, 21. mai

9:00 Haapsalust väljuvad kaks bussi, üks Noarootsi ja teine Lõuna-Läänemaale, ringsõit muuseumitöötajatele muuseumide jt vaatamisväärsuste tutvustamiseks. Lõuna teepeal. Lõunasöögi maksumus on 6 eurot ja raha kogutakse registreerimisel.

15:00 Mõlemad bussid jõuavad Ristile. Kerge ühine einestamine ja kl 16:00 laialisõit, üks buss sõidab Tartusse ja teine Tallinnasse. Leitakse lahendus ka neile, kelle sõiduk Haapsallu jäi.

Öömajade kohta leiab infot samuti muuseum.ee lehelt.

Põhikirja muudatusettepanekud

EMÜ juhatus arutas 11. märtsil 2013 toimunud koosolekul põhikirja ning tegi mitmeid täpsustavaid ja seaduse nõuetest tulenevaid ettepanekuid põhikirja muutmiseks. Olulisemad neist puudutavad liikmeskonda ja ühingu juhtimist. Näiteks teeb EMÜ praegune juhatus ettepaneku vähendada juhatuse liikmete arvu 11-lt 7-le; ning et täiskogu oleks otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud 1/3 liikmetest. Liikmeskonda puudutavatest muudatustest võib välja tuua ühingu liikme kohustuse edastada ühingu juhatusele oma kehtivad kontaktandmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist ning kuulumist EMÜ postiloendisse. Täpsustatud on EMÜ liikmeks astumise ja väljaastumise detaile, liikmeks astujate õigusi on laiendatud muuseumidega koostööd tegevate mäluasutuste töötajatele. Täpsemalt saab muudatusettepanekutega tutvuda muuseum.ee lehel.

Koolitused tulekul

Märtsis-aprillis 2013 viis Eesti Muuseumiühing (Triin Siiner) koostöös ERMi omakultuuride osakonna ja muuseuminõukogu hariduskomisjoniga (Kaja Visnapuu) läbi pilootuuringu Eesti muuseumides, et kaardistada muuseumitöötajate koolitusvajadust. Küsimustiku abil uuriti erinevate muuseumispetsialistide professionaalset arenguvajadust. Alajaotusteks olid muuseumi juhtimine, kogud, kommunikatsioon, muuseumiharidus, teadus ja muuseumipersonali tervikuna kaasavad sisekoolitused.

Vastustest koorus välja palju põnevaid ettepanekuid, millest sügisel loodame välja pakkuda näiteks praktilise foto ja videokoolituse muuseumitöötajale, kes kasutab oma töös fotosid ja videot (ei ole mõeldud kutselistele fotograafidele); loovkirjutamise kogu muuseumipersonalile; algaja kujundaja kursuse kõikidele neile muuseumitöötajatele, kes praktilise vajaduse sunnil loovad ise lihtsamaid kujundusi arvutis.

Häid uudiseid ülikoolidest: sügisest peaks Tartu Ülikooli juures Mariann Raisma eestvedamisel museoloogia kursus algama ning sügisest tuleb ka Tallinna Ülikooli juurde andragoogika osakonda valikaine muuseumikeskkonnast ja täiskasvanuharidusest.

Uus muuseumiseadus

22. aprillil menetleti Riigikogu kultuurikomisjonis muuseumiseaduse eelnõu raames kahte teemat:

1. museaalide ost (riigihange), arvele võtmine (rahaline arvestus) ja muuseumikogust väljaarvamine (muuseuminõukogu ettepanek), rahvusvahelise näituse kindlustamine ja

2. muuseumide infosüsteem (regulatsioon seaduses ja MUISi põhimääruses).

EMÜ tegi ettepaneku mitte siduda muuseumi mõistet MUIS-i andmebaasiga, lisaks defineerida selgemalt muuseumi erinevad funktsioonid ja muuseumi tegevustega seotud terminid. EMÜ ettepanekutega saab tutvuda siin.

Rändnäitused

Pärandiaastal on sobilik meelde tuletada, et paljud mäluasutused pakuvad oma näitusi teistele organisatsioonidele väljapanekuks. Võib teada anda ka oma rändnäitusest, mida veel nimistus pole.

Liikmete andmete korrastamine

Täname kõiki, kes on usinalt liikmemaksu tasunud! Teistele tuletame meelde, et liikme aastamaks on soovitav tasuda aasta esimeses kvartalis.

Jätkub liikmete nimistu korrastamine. Võtame liikmetega liikmemaksu tasumise ja andmete täpsustamise asjus ühendust.

Uued liikmed ning liikmed, kelle andmed on muutunud, saavad enda andmed saata ankeedi abil.

Täpsemat teavet saab siit.

Kiri saadeti EMÜ liikmete ning muuseumilisti aadressidel.


Head pärandiaastat soovides
Eesti Muuseumiühing