ࡱ> X Z h `%ĭbjbjss t$ 8ʈL ΋FŘdBDDDDDD$h;Lh9 )0))h CCC)^ BC)BCC^4 J Z‹ "/=^ 0h^Z Z4C)))hhC))))))) } TARTU LIKOOLHARIDUSTEADUSKONDPEDAGOOGIKAOSAKONDVIRVE TUUBELMUUSEUMI JA KOOLI KOOSTMUDELIDMAGISTRITJUHENDAJA DOTSENT LARISSA VASSILTENKOTARTU 2002 EessnaSageli me ei mrka enda mber olevaid vrtusi. ks osa neist on Eesti muuseumides talletatav kultuuriprand. Magister Heiki Prdi arvutuste kohaselt silitatakse Eesti 60 suuremas muuseumis nii palju esemeid, et kui need laiali jagada, saaks iga eestimaalane le kolme museaali. Muuseume on aga ligi neli korda rohkem ja tegelikult on kogu meie mbruskond ks suur muuseum.2001. aastal Tartus peetud seminaril Soome muuseumid Eestis tsiteeris museoloogiaprofessor Janne Vilkuna museoloog Kenneth Hudsonit: Euroopa on ks suur muuseum, milles iga ehitis, iga pld, iga jgi ja raudtee sisaldab vihjeid selle maa minevikule, kui ainult vaatajal on vajalik teave selle kohta, mida ta vaatab. Selles suures muuseumis on asutusi, mida me kutsume muuseumideks. Nende pealesanne on aidata inimesel mista suurt muuseumi. Need muuseumid igustavad ennast siis, kui nad vaatavad vljapoole, mitte sissepoole. Magistrit Muuseumi ja kooli koostmudelid ks eesmrke on Eesti muuseumide ja miks mitte ka suure muuseumi vimaluste avamine ja tutvustamine muuseumipedagoogidele ja koolipetajatele. T autor tnab juhendajat dots Larissa Vassiltsenkot, EV Kultuuriministeeriumi nunikku lle Reimetsa ja kiki hid kolleege, kes oli abik selle t tegemisel. SISUKORD TOC \o "3-3" \t "pealikiri1,1,pealkiri2,2,pealkiri3,3,pealkiri 4,4" Sissejuhatus PAGEREF _Toc6422182 \h 4I. Muuseumi ja kooli koost lbi aegade PAGEREF _Toc6422183 \h 91.1. Muuseumi koht haridussfris maailmakogemus PAGEREF _Toc6422184 \h 91.1.1. Muuseumipedagoogika arengu phietapid PAGEREF _Toc6422185 \h 91.1.1.1. Rahva muuseum PAGEREF _Toc6422186 \h 91.1.1.2. Muuseumide haridusliku rolli areng 20. sajandil PAGEREF _Toc6422187 \h 111.2. Muuseumid kui mitteformaalsed koolitajad PAGEREF _Toc6422188 \h 191.2.1. Muuseumipedagoogi roll muuseumis PAGEREF _Toc6422189 \h 201.2.2. Muuseumi ja kooli koostmudelid PAGEREF _Toc6422190 \h 221.2.3. Jreldused PAGEREF _Toc6422191 \h 271.3. Muuseumi koht haridussfris Eesti kogemus PAGEREF _Toc6422192 \h 291.3.1. Jreldused PAGEREF _Toc6422193 \h 38II. Muuseumi ja kooli koostmudelid PAGEREF _Toc6422194 \h 412.1. Riiklik ppekava ja integratsiooniprogramm ning muuseumide osa nende titmisel PAGEREF _Toc6422195 \h 412.2. Eesti Rahva Muuseumis rakendatavatest koostmudelitest PAGEREF _Toc6422196 \h 442.2.1. Jreldused PAGEREF _Toc6422197 \h 52III. Raamat Eesti rahvakultuur 19. sajandil vimalus rahvakultuuri ppimiseks ja petamiseks PAGEREF _Toc6422198 \h 543.1. Vajadus rahvakultuurialase ppematerjali jrele PAGEREF _Toc6422199 \h 543.2. Raamatuga ppimine ja petamine PAGEREF _Toc6422200 \h 573.2.1. Illustratsioonid pikus PAGEREF _Toc6422201 \h 583.2.2. pperaamatu alajaotused PAGEREF _Toc6422202 \h 59KOKKUVTE PAGEREF _Toc6422203 \h 63Kasutatud kirjandus PAGEREF _Toc6422204 \h 65lisaDLisa 1. Tleht tvihikust "Rehetoa lapsed"Lisa 2. Skeem ksimuste esitamise vimtalustestLisa 3. Tleht muuseumitunniks Eesti kooli ajaloostLisa 4. Tleht "Positele puudest ja puidust"Lisa 5. pperaamat "Eesti rahvakultuur 19. sajandil"Lisa 6. Retsensioon pperaamatule "Eesti rahvakultuur 19. sajandil" SissejuhatusMuuseumid on asutused, mis koguvad, silitavad, sstematiseerivad, uurivad ning tutvustavad kultuuri- ja loodusvrtusi. Need on olnud muuseumide olulisemad lesanded lbi aegade. Tnapeval on ha thtsamaks muutumas muuseumi avatus oskus suhelda publikuga nii oma keskkonna kui ka kollektsiooni kaudu. Muuseumid tutvustavad minevikku, aga kajastavad ka kaasaja probleeme ning suudavad luua htse ja loogilise terviku mineviku ja oleviku vahel, aitavad luua iga inimese isiklikku suhet ajalooga, st kujundada identiteeti.Muuseumipedagoogikaalane diskussioon Eestis on vajalik ja aktuaalne, kuna maailma haridusideoloogia praktikas on theldatud muuseumide rolli pidevat suurenemist ppet alternatiivsete vimaluste pakkujana. Uuenenud Eesti hariduselus on vetud vastu mitmeid dokumente, nagu uus riiklik ppekava ja riiklik integratsiooniprogramm aastateks 20002007, et arendada Eestis elukestvat pihiskonda, milles on oma osa ka muuseumidel. Eesti teadlaste ja petajate koosts on valminud ka teised kompleksprogrammid, mis on suunatud elukestva ppe toetamisele (ppiv Eesti 1998, Eesti haridusstsenaariumid 2015 1998, Muukeelse kooli areduskava 1998). Need dokumendid ei ksitle otseselt muuseumide hariduslikku osa, kuid see on aimatav. Niteks dokumendis ppiv Eesti on kirjas: Haridus phineb htsetel, loodus-, tehnika-, sotsiaal- ja humanitaarteadusi hlmavatel teadmistel ning kultuuride ja vrtuste pluralismil, mida kannab rahvuslik kultuuritraditsioon ja vrtuste ssteem.Lisaks hariduspoole huvitatusele peavad ka muuseumid olema valmis sellealaseks tks. Muuseumid vajavad hariduse uuendamise protsessidele vastavaid haridusprogramme, mis tiendavad riiklikku ppekava ja pakuvad vimalusi muukeelsete inimeste kultuuri- ja keeleppeks. Tnapeval ksitletakse paljudes maades muuseumis tehtavat pedagoogilist td haridusssteemi lahutamatu osana. Formaalne haridus toimib korraprselt, pilaste igapevane tegevus on kohustuslik ja aineporogrammide alusel pikaajalislt planeeritud. Muuseumipedagoogiline tegevus, mida paljud uurijad nimetavad mitteformaalseks hariduskanaliks, toimib oluliselt teistes tingimustes. ppimine toimub spontaanselt ja valdavalt muuseumikeskkonnas. Selleks, et mitteformaalne haridus oleks thus, on paljudes maailma muuseumides kasutatud erinevaid vimalusi ja koostatud spetsiaalseid ppeprogramme ning ppevahendeid. Selle mitmekesise kogemuse analsi ja ldistamise protsessis 20. sajandil sai alguse uus teadussuund muuseumipedagoogika (museoloogia ja pedagoogika piirala).Tnapeva muuseumipedagoogikaalastes uuringutes on eristatavad neli suunda: muuseumiharidusliku protsessi seadusprasuste selgitamine ja nende kasutamine t thustamiseks; diferentseeritud lhenemise tagamine erinevatele sihtrhmadele; muuseumide kogemuste ldistamine; koostmudelite vljattamine muuseumide ja haridusasutuste vahel. Arvestades, et Eesti muuseumide pedagoogika teeb esimesi samme, on oluline ja erilise thtsusega see suund, mis tegeleb erinevate muuseumide konkreetsete kogemuste ldistamise ja kasutatavate abimaterjalide analsimisega.Kuna muuseumipedagoogika on suhteliselt uus ja kiiresti arenev teadusvaldkond, on loomulik, et erinevate maade spetsialistid on huvitatud erialase informatsiooni vahetamisest. ks huvitavamaid diskussioone muuseumipedagoogika hetkeolukorra ning perspektiivide le peeti mitmete Euroopa muuseumipedagoogide osavtul 1998. aastal Saksamaal Mnchenis konverentsil Muuseumipedagoogika muutuvas ajas. Aktuaalsed teemad olid: muuseumipedagoog 21. sajandil ametiala kutsedefinitsioon ja tlesanded, uute meediavimaluste kasutamine muuseumides ja nende mju muuseumipedagoogikale, muuseumipedagoogika kui osa kultuuripedagoogikast, muuseumipedagoogika olemus ja koostvimalused kooliga. Selle muusuemipedagoogide kokkusaamise materjalidel on oluline osa Eesti kogemuse analsil ja ldistamisel. Erinevate maade uurimuste seas on ks phjalikumaid Leicesteri likool muuseumiuuringute keskuse juhtivuurija Elein Hooper-Greenhilli td. Lisaks ajaloolisele levaatele muuseumipedagoogikast on ta uurinud visuaalse kultuuri interpreteerimise vimalusi muuseumis ning kommunikatsioonivimalusi ja uusi kommunikatsioonimudeleid muuseumis, samuti muuseumide arenguperspektiive. Kesolev magistrit on suunatud nii petajatele kui ka muuseumipedagoogidele. T uurimuslik osa ksitleb Eesti muuseumide kogemusi hariduslikus ts. T praktiline osa sisaldab autori koostatud rahvakultuuri pperaamatut. T eesmrgidldistada teiste maade muuseumide hariduslikku ja kasvatuslikku tegevust.Selgitada vlja muuseumipedagioogika phisuunad koostks haridusasutustega lhtudes riikliku ppekava ja integratsiooniprogrammi nudmistest. Koostada pperaamat rahvakultuuri petamiseks, lhtudes muuseumit kogemustest.T etapidT kirjutamiseks on lbi ttatud teemakohane osa maailma muuseumipedagoogikaalasest teaduskirjandusest. Seejrel on analsitud Eesti Vabariigi haridusalaseid phidokumente Phikooli ja gmnaasiumi riiklik ppekava, Integratsioon Eesti hiskonnas 20002007 (2000), Muukeelse kooli arenduskava (1998) ning M. Solli raamatu Rahvusvhemuste hariduskorraldusest (1999), samuti kesk- ja maakonnamuuseumide aruandlust aastatest 19992001 eesmrgiga leida sobivad vimalused muuseumide ja haridusasutuste koostks. Lisaks on tutvutud vaatluste, vestluste ja muuseumide dokumentatsiooni alusel pilastega tehtava muuseumipedagoogilise t meetoditega. Teoreetilisest eeltst lhtudes on koostatud muuseumipedagoogidele ja petajatele meldud pperaamat Eesti rahvakultuur 19. sajandil ja katsetatud seda aastatel 19992000 Eesti Rahva Muuseumi pedagoodilises tegevuses. Katsetuste kigus saadud kogemuste phjal on raamatut parandatud ja tiendatud.Aastatel 19992001 tehtud uurimuste phjal valmiski kesolev magistrit, mis koosneb kolmest osast. I peatkis on antud levaade muuseumide haridusliku rolli kujunemisest maailmas lbi aegade ning hetkeolukorrast, muuseumidest kui mitteformaalsetest koolitajatest, muuseumipedagoogi rollist ja tlesannetest tnapeval. Peatkk lpeb ajaloolise levaatega muuseumi kohast Eesti hariduselus. II peatkk annab levaate muuuseumide hariduslikust osast riikliku ppekava ja integratsiooniprogrammi elluviimisel ning Eesti Rahva Muuusemi peamistest koostmudelitest haridusasutustega. III peatkk tutvustab pperaamatut Eesti rahvakultuur 19. sajandil kui ppematerjali ja selle kasutamise vimalusi rahvakultuuri ppimisel ja petamisel.Magistrit kirjutamise kigus valmis loengumaterjal, mida on tutvustatud petajatele, lasteaiakasvatajatele ning Eesti muuseumittajatele (25 loengut aastatel 19992002).Samal ajal tegeles autor Eesti Muuseumihingi juhatuses muuseumpedagoogilise t koordineerimisega, oli Integratsiooni Sihtasutuse projekti Keelepe muuusemide vahendusel konsultant ja juhendab Tartu likoolis petajakoolituse kutseaastal valmivat muuseumipedagoogikaalast lputd. I. Muuseumi ja kooli koost lbi aegade1.1. Muuseumi koht haridussfris maailmakogemus1.1.1. Muuseumipedagoogika arengu phietapid1.1.1.1. Rahva muuseumhiskondlik-poliitilised protsessid on mjutanud alati muuseumide teket ja tegevust. Heiki Prdi kirjutab muuseumi ja hiskonna suhtest: muuseum on ks iseloomulikumaid moodsa ajastu asutusi, sest valgustusajal alanud kaugenemine oma minevikust ti kaasa vajaduse silitada ja edendada muuseumide vahendusel minevikuteadvust (Prdi, 1995:6). Tnapeva muuseumide eelkijateks vib pidada varakambreid, mis asusid kirikute ja kloostrite juures vi kuulusid likutele. Euroopas tekkisid muuseumid tnapeva mistes 15.16. sajandil, kui kasvavaid kogusid hakati sstematiseerima ja kirjeldama. Sajandite jooksul on kujunenud vlja muuseumide liigitamise struktuur. Teaduslikus kirjanduses vime leida muuseumide liigitamist rhmadeks kollektsiooni alusel: ajaloo-, koduloo-, isiku-, kunsti-, eri-, vabahu- ja loodusmuuseumid. Tegevuse phisuundade alusel liigitatakse muuseumid nendeks, mis tegelevad peamiselt uurimistga, ja sellisteks, kus peamine rahvavalgustuslik tegevus. 18. sajandi teisel poolel, kui valgustusideoloogia mjul suurenes ldsusel ajaloo- ja arheoloogiahuvi, hakati vastavaid kogusid ka rahvale avama tekkisid muuseumid rahva jaoks. ks esimesi rahva harimiseks avatud muuseume oli Pariisis 1793. aastal avatud Louvre, mis kujunes paljudele tavakodanikele kunsti tundmappimise, aga ka vaba aja veetmise kohaks. Seal tutvustati kunsti vestluste ja siltidega varustatud vljapanekute kaudu. Muuseumisse vis minna iga huviline, anti vlja odavaid katalooge, vlisklaliste tarbeks tlgiti tekste ning muuseumi kohta eldi avatud pikoht kigile.Rahvusliku eneseteadvuse trgates hakati 19. sajandi algul rajama Kesk-Euroopas (Ungaris, Tehhis, Austrias, Saksamaal, Poolas) rahvusmuuseume. Aktiivsemalt hakati muuseume asutama 19. sajandi II poolel. Seda perioodi vib nimetada teliseks muuseumibuumiks. Sel perioodil loodi just rahva-, rahvus-, vabahu- ja tehnikamuuseume, aga ka koduloomuuseume linnadesse ning maakondadesse. Seda buumi kajastavad ilmekad nited Inglismaalt, kus vahemikus 18701880 loodi ligi 100, ning Saksamaalt, kus samal perioodil rajati nelja aasta jooksul 50 muuseumi. Jrgnes muuseumide asutamine Luna-Ameerikas, Indias, Hiinas, Aafrikas jne (Museums, 1989:478490).19. sajandi keskpaigast alates saab eristada muuseume, mis olid loodud eelkige hariduse andmise ja hariduse ajaloo jdvustamise eesmrgil, st ppemuuseume. ks esimesi avati 1845. aastal Ontarios (Hooper-Greenhill, 1991a:172). Samaaegselt hakkasid ka koolid organiseeritult muuseume klastama. Niteks Inglismaal rhutasid 19. sajandi lpul mitmed haridusttajate hendused muuseumiklastuse olulisust ppimise eesmrgil. Haridustegelane Thomas Horsfall juhtis 1895. a Inglismaal koolide thelepanu sellele, et pilastele on oluline muuseumide ja galeriide klastamine. Neid suunasid sinna kohalikud hariduskomiteed. Klastajad oli nii palju, et see takistas muuseumittaja phitd. Tekkiski poleemika, kes muuseumis petab ja kes saab selle eest ttasu. Samalaadne vaidlus toimus korraga mitmetes muuseumides. petajad arvasid, et see on muuseumittaja lesanne, kuna ta tunneb hsti esemeid. Muuseumittajad tundsid, et neil puuduvad oskused petamiseks ja muuseumit krvalt on seda ka raske teha. Leiti mitmeid lahendusi: muuseumittajad pidasid siiski oma phit krvalt loenguid, aga koolitati vlja ka petajaid, kes muuseumides petasid (Hooper-Greenhill, 1996:258259). Leiti veel kolmaski lahendus: muuseumid hakksid vastavalt petajate vajadustele ja soovidele koolidesse esemeid laenutama. Nendest koostati temaatilisi rndnitusi, mida koolid said vastavalt vajadusele kasutada. Rndnituste mtte algataja oli 1860. aastatel Inglismaal Liverpooli koolide inspektor Henry Higgins, kes thtsustas eseme kaudu ppimist: museaal on fakti illustratsioon ja abivahend kogemuse kaudu ppimiseks. Muuseumide juurde loodi laenutusosakonnad, kus rndnitustega tegeldi. See oli korralikult lbimeldud ssteem: esemed anti koolidesse petaja allkirja vastu ning temalt oodati ka prast vastavat aruannet, kuidas ja kui palju pilasi esemetega tutvus. Seda vimalust kasutas Inglismaal le saja kooli ja esemete kaudu ppimine pakkus pilastele suurt huvi. Laenuosakonnad ttasid Inglismaa muuseumides ka 20. sajandil (Hooper-Greenhill, 1991:188; Hooper-Greenhill, 1996:244245). Eelmainitu lubab jreldada, et muuseumipedagoogika juured ulatuvad aastatesse 18601890, kuid selle perioodi kohta vime elda, et need olid kigest esimesed sammud muuseumi ja kooli koost korraldamisel ksikute entusiastide eestvttel. 1.1.1.2. Muuseumide haridusliku rolli areng 20. sajandilMuuseumidel olid nende algupevadest peale tita mitmed lesanded. Erinevates allikates on loetletud hulk lesandeid. Enamasti on sellises loetelus 34 punkti, vahel ka rohkem. Hariduslik-kasvatuslik lesanne on kigis loeteludes algusest peale olulisel kohal. Samas tuleb mrkida, et selle lesande sisuline aspekt on aja jooksul muutunud. helt poolt on kasvanud aastatega haridusliku rolli thtsus, teiselt poolt on oluliselt laienenud ka muuseumide vimalused selle realiseerimiseks (Museum 1995:636637; Museum 1985:779; Muzejevedenije 1988:4449; Museums 1989:487490).20. sajandit vib pidada muuseumide ajastuks, sest neid asutati massiliselt. Niteks Venemaal tekkis aastatel 19181923 umbes 250 muuseumi. Lisaks rahvusmuuseumidele tekkisid erimuuseumid ja peamiselt ppetegevusele keskendunud muuseumid. Nende arv suurenes ja 20. sajandi alguseks oli neid ligi sada. ppemuuseume avati mitmetes riikides, niteks Prantsusmaal, Taanis, Brasiilias, Saksamaal jm. Lisaks neile asutati lapseplvemuuseume ja lastemuuseume. Lapseplvemuuseumide lesandeks oli dokumenteerida lapseplve ja kike sellega seonduvat (mnguasjad, lasteraamatud, laste tarbeesemed (niteks toidunud ja mbel), lasterivad, vana koolikeskkond ja muude ppimise ning laste arendamisega seotud esemed jne). ks selline stiilipuhas muuseum Museum of Childhood asub Suurbritannias Edinburgis. Samaegselt hakati laste petamiseks rajama eraldi lastemuuseume. Esimene rajati USAs Brooklynis 1898, seejrel Bostonis 1914, Detroidis 1917 ja Indianapolis 1925. 20. sajandi lpuks oli neid juba ligi 160 (Hooper-Greenhill, 1991a:172). Esimese maailmasja ajal tekkis vajadus laste petamiseks muuseumides, sest koolid sja tttu ei ttanud. Muuseumidest said vajalikud ppeasutused ning nende hariduslik roll ji psima ka prast sda. Kuid selleks ajaks olid muuseumide asutajad ja esimesed ttajad juba sna eakad ja tst krvale tmbunud. Uue plvkonna museoloogidele ei olnud hariduslik t enam nii lhedane muuseumid hakkasid koolidest kaugenema.1920. aastatel hakati Inglismaal uurima muuseumide hariduslikku tegevust riiklikul tasandil uuriti maakonnamuuseumide tegevust ja selgus, et koostd koolidega arendavad nendest vaid vhesed. Mnedes muuseumides olid ppetga tegelevad giid-lektorid, teistes teadusttajad. Euroopa muuseumittajad olid valdavalt seisukohal, et vljapanekud peaksid olema eelkige kohad, kus eksponeeritakse museaale ja neile oli kige olulisemaks tks silikute eest hoolitsemine. Sellel oli ka oma phjus: ha kiiremini kasvavad kogud nudsid keskendumist nende korrastamisele, sstematiseerimisele ja silitamisele. Etnoloog Ulla Johansen kirjutab etnoloogiamuuseumide klastajaskonnast Saksamaal: muuseumittajad titsid ks kord elus vitriinid nii paljude eksponaatidega kui vimalik ja varustasid need lhikeste tekstidega. Need vljapanekud olid meldud rohkem kolleegidele ja vhestele haritud suurkodanlastele, kes tol ajal muuseumides kisid (Johansen, 1994:62). Samaaegselt ngid uurijad USA muuseume klastades, et seal tehakse pidevalt haridustd, see oli ka riiklikult finantseeritud. Imetlust ratasid suured ja moodsad muuseumihooned, loenguruumid, uuenduslikud nitused. Lisaks sai tellida koolidesse muuseumide laenutusosakondadest rndnitusi (Hooper-Greenhill, 1996:244245). Erinevate maade muuseumide pedagoogilise tegevuse vrdlus oli soodustava toimega muuseumiharidusliku suuna areneguks. 1920. aastatel hakati thelepanu prama tiskasvanute koolitamisele mitmetes mandri-Euroopa muuseumides. Eeskujuks olid USA ja Inglisma muuseumid, kus seda td juba tehti. Kunstialase kasvatusliku suuna arendajaks Saksamaa muuseumides vib pidada Hamburgi Kunstimuuseumi direktorit Alfred Lichtwarki (18521914). Pedagoogilise suuna edasiarendajaks oli Saksa Rahvakultuurimuuseumi kooli ja muuseumi osakonna juhataja Adolf Reichwein (18881944), kes thtsustas just koolipilastega tehtavat td. Olulised didaktilised kontseptsioonid Mncheni muuseumidele ttas vlja reformipedagoog Georg Kerschensteiner (Rump, 1998:116). Muuseumide rolli laienemisega seotud otsingute tulemusena oli 1930.1940. aastatel mrgata mningast elavnemist hariduslikus ts. Koolid soovisid, et muuseumid seoksid oma tegevuse ppekavaga ning suhtleksid rohkem petajatega. Rhutati, et muuseumidel on thtis suhelda avalikkusega: anda vlja publikatsioone, tegeleda klastajatega ja nitused peavad olema atraktiivsemad. Paljud huvitavad ideed, mida selle perioodi jooksul hakati realiseerima muuseumide praktilises tegevuses, jid kahjuks tagaplaanile Teise maailmasja puhkemise tttu. Muuseumipedagoogika arengus tekkis paus. Oluline edasiminek selles tligus toimus prast Rahvusvahelise Muuseumide Nukogu (ICOM) asutamist 1946. aastal. Kaks aastat hiljem korraldas ICOM Londonis muuseumittajate kokkusaamise, kus rhutati, et tuleb suurendada muuseumides tehtavat haridustd (Hooper-Greenhill, 1991c:5253). 1950. aastatel hakati arvestama ka klastajate soovidega: selleks tehti nende hulgas ksitlusi, tulemusi analsiti ja pti arvestada nitusealases ts. ha enam hakati rhutama vajadust mista, kuidas klastaja tajub ja tunnetab eset nitusel (Hooper-Greenhill, 1991c:6; Muzejevedenije 1988:3943). 1950.1970. aastaid vib muuseumide nitusealases ts nimetada esteetiliseks. Eksponeeriti vheseid, nituse koostajale meelepraseid objekte, mis olid paigutatud nii, et neid oli meeldiv vaadelda, kasutati esemetele suunatud kohtvalgustust ja kujundati lavastuslikke stseene. Eduhiskond nudis muuseumidelt suurt klastajaskonda ja nende soovide kohaselt hakati avama 1960. aastatel spetsiaalseid muuseume, kus lapsed visid pedagoogi ke all vhemvrtuslike esemetega mngida, neid joonistada ja uurida. Koolivaheaegadel titsid lasteprogrammid terveid pevi. Erivajadustega klastajatele, niteks pimedatele, asutati muuseume, kus esemeid vis kombata. 1960. aastatel tegid muuseumid juba rohkem koostd koolidega, pidasid loenguid rahavlikoolides, kutsekoolides, noorteorganisatsioonides (Johanson, 1994:64). Neid aastaid vib nimetada muuseumipedagoogika arengu oluliseks etapiks. 1949. aastal ilmus Londonis esimesi publikatsioone muuseumiharidusest, A. S. Wittlini The Museums: Its History and Its tasks in Education. Muuseumipedagoogikat on defineeritud mitmeti. Muuseumipedagoogika on muuseumi vimuses olevate petus- ja kasvatusteotluste suunitletud elluviimine. Muuseumipedagoogika tegeleb inimese arendamise ja kasvatamisega muuseumis ning teaduslikkusse ja meedotid selleks tagab muuseumiditaktika (Rump, 1998:117). Muuseumipedagoogika on piirteadus, mis uurib muuseumi kommunikatsiooni vorme ja museaalidega seotud teadmiste edastamist inimestele ja muuseumipedagoogide tegevusega seotud phiksimusi, sh metoodikat ja abimaterjale (Muzejevedenije, 1988:272). Muuseumis tehtav pedagoogiline t on loomulik koolitus, mida vib nimetada tienduseks ametlikule kooliharidusele. Tnapeval on muuseumipedagoogika muutunud osaks haridusketist. Muuseumid on juba oma olemuselt pedagoogilise suunitlusega institutsioonid, olenemata sellest, kas nad seda ise tajuvad. Muuseum ei ole ainult koht, kus kogetakse ja antakse vastuseid, vaid oluline on ka see, et tekis dialoog klastajaga ja klastaja osaleks selles aktiivselt. See on vimalik, sest nitused koos esemete juures oleva informatsiooniga loovad suhtumise, annavad teadmisi ja muudavad teatud vaatepunkte, sest nad edastavad uut informatsiooni (Museums, Education in, 1992:876). Muuseumist saadav haridus on mitmeklgne: hlmab erinevaid koolidistsipliine, kasvatab klastajat ja pakub samas vaba aja veetmise vimalusi. 1970. aastatel olid paljudele muuseumidele aktuaalsed ksimused, kuidas leida suhet hiskonnaga, sh koolidega, kuidas sekkuda aktiivselt hiskonnaellu. See oli muuseumits suurte muutuste aeg. Kasvas muuseumide, aga ka klastajate hulk, muutusid muuseumide lesanded toimus organisatsiooni ajakohastamine. Muuseumittajad muutusid ha profesionaalsemateks: teadmisi vahendasid paljud erialaajakirjad (1970. aastal ilmus juba umbes 150 muuseumiteemalist ajakirja), kujunes vlja tiendkoolitusssteem ning suurenes erinevate riikide muuseumittajate koost. Diskussioooni muuseumi kui ppimiskoha le peeti paljudes Euroopa riikides, aga ka USAs.Muuseumittajatele esitati ha suuremaid nudmisi ja phitga tegelemiseks nappis aega. Muuseumid hakkasid otsima vimalusi, kuidas paremini uute hiskonna esitatud nuetega toime tulla. E. Hooper-Greenhill hindab senist tegelemist klastajaskonnaga tegelemiseks massi kui tervikuga, st ei ptud leida kontakti iga klastajaga ning valitses arvamus, et kigile klastajatele tuleb lheneda htmoodi (Hooper-Greenhill, 2000:125). Aktiivselt hakkas arenema tsuund Muuseum kui ppimispaik ning see ti kaasa vajaduse arendada muuseumides pedagoogilist td. Algul prati thelepanu sellele, kuidas siduda tegevust koolis pitavaga, seejrel thtsustati ka vaba aja veetmist muuseumis. Laienes t kigi klastajatega ning lisaks koolipilastele hakati thelepanu prama teistele sihtrhmadele, st kikidele klastajatele lasteaialastest pensionrideni (Zacharias, 1998:46; Kramer, 1994:648). Sellel etapil thtsustus ksikklastaja prati thelepanu sellele, et iga inimene leiaks nituselt just temale vajalikku.Nii muutus muuseumipedagoogika oluliseks tliguks paljudes muuseumides. Nituste tegemisel arvestati pedagoogi ettepanekuid ja nudmisi. Vaieldi uute kontseptsioonide le ning loodi muuseumipedagoogilisi institutsioone, nit 1972. a on asutatud Mncheni Muuseumipedagoogika Keskus, kus koordineeritakse piirkonna sellealast td, nustatakse muuseumipedagooge, antakse vlja metoodilisi materjale ning korraldatakse ppusi jt hisritusi (Rump, 1998:115118). USAs, kus muuseumidel on hariduslik roll olnud alati thtis, hakati seda nd muuseumide akrediteerimisel lausa nudma: 1978. aastal akrediteeriti 426 muuseumi, 1989. aastal juba 685. Samaaegselt diskuteeriti, kas muuseum peaks jma teadust keskuseks, nn akadeemiliseks vi muutuma meelelahutuslikuks asutuseks (Museums, Education in, 1992:875). Lahenduseks sai kuldne kesktee: nitused peavad olema teaduslikud, samas vimalikult atraktiivsed. Koos uue infotehnoloogia judmisega koolidesse on mrgata ka olulisi muutusi muuseumide haridusalases tegevuses. On tekkimas uus muuseumipedagoogika suund, mis uurib Interneti ja multimeedia kasutamise vimalusi muuseumide haridusalases ts (Hofstetter & Fox, 1998:109). On jreldatud, et kasuks tulevad kik meediavahendid, mis aitavad klastajat objektile lhendada, seda erinevate meeltega tunnetada. Uued meediavahendid on eelkige kommunikatsiooni-, mitte ainult informatsioonissteemid. 1980. aastatel loodi muuseumides juba ka interaktiivseid vljapanekuid teaduskeskusi, millest on kujunenud koolidele populaarsed ppimispaigad. ks esimesi selliseid keskusi avati 1987. aasta oti Rahvusmuuseumis (Hooper-Greenhill, 1991a:181183). Koos sellega pti muuseumide seniseid tvorme muuta ning thtsustus suund, kus klastajad said ise aktiivselt muuseumis tegutseda. Seda etappi vib nimetada ked-klge-etapiks. Phjamaade museoloogiline koost konkretiseerus 1989. aastal ja 1993. aastal asutati ajakiri Nordisk Museologi, vahetatakse praktikante ja peetakse hiseid teaduskonverentse. ks Eesti muuseumipedagoogidele olulisi konverentse teemal Kool ja muuseum peeti aastal 1997 Riias, selle korraldas Lti Muuseumide Assotsiatsioon ning Eestit esindasid Eesti Vabahumuuseumi muuseumpedagoogid Christina Ln ja Triin Siiner.Viimasel ajal on thtsustunud erivajadustega muuseumiklastajate teenindamine. Phjamaade muuseumide vahel on kivitunud koostprojekt Phjamaade muuseumid kigile. Koostd teevad arhitektid, giid-muuseumipedagoogid ja nituste kuraatorid, et luua muuseumides ka sellele sihtrhmale ppimisviamlused. Nii on juba Rootsis Phjamaade Muuseumis loodud eraldi osakond ngemispuudega inimestele, kus on vimalus esemeid kombata (Toomas, 2001:35).1990. a algul mrgiti, et hiskond on radikaalselt muutunud, seetttu peavad muuseumid uuesti lbi mtlema oma philesanded. Praegusmaailmas on toimumas globaliseerumine, mis toob kaasa kaugenemise oma kultuurist, nn juurte unustamise. Formaalhariduse krval on ka mitteformaalsetel haridusasutustel, st kirikutel, raamatukogudel, aga ka muuseumidel oluline osa kodaniku kasvatamisel (National identity, 1998:269). Jreldati, et muuseumid peavad aitama leida ja silitada identiteeti, vrtustama kohalikku kultuuri ning kasvatama kodanikke. Kuid see nuab ka uut lhenemist. Muuseumittaja tegevust suunavad kodanikukasvatuse uued eesmrgid. pilane peab tundma ja hindama oma ajaloolisi juuri, nit kust on alguse saanud kombed ja milleks on loodud esemed, kuidas on elu aja jooksul muutunud ja kuidas tnapeva teaduse ja tstuse saavutused esemeid muudavad ning milliseks vivad need muutuda tulevikus (Curriculum standards for Social Studies, 1994:2124). Kuidas on uued suunad nnestunud Venemaa muuseumidel, on vimalik vaadelda Peterburi muuseumide nitel. 1990. aastate alguses, kui Venemaal toimusid suured muudatused, vhenes muuseumiklastajate hulk. Samuti hakkasid senini stabiilsed finantseerijad mrksa enam raha lugema. Mningad Peterburi muuseumid tunnetasid seda protsessi eriti valuliselt ja koondusid mitteformaalseks rhmitusteks, et arutada psimajmise strateegiaid. Selline algatus viis senini kestva koostni Suurbritanniaga ja 1996. aastal korraldati rahvusvaheline seminar Peterburi muuseumid turumajanduse tingimustes. Kige keerulisemasse olukorda oli sattunud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni Muuseum, mis 1987. aastal, s.o revolutsiooni 70. aastapevaks, oli saanud valmis uue suurejoonelise ekspositsiooni. Perestroikaaegses hiskonnas ei pakkunud see aga klastajale huvi. Sealne kollektiiv hakkas oma olukorda analsima ja leidis, et eelkige on muuseumittajatel endil vaja letada pshholoogilised barjrid. Tuleb juda arusaamisele, et muuseum peab end testama. Mitte keegi ei tule lihtsalt niisama muuseumi, vaid muuseum peab aktiivselt klastajale vastu minema, isegi klastaja eest vitlema ning mitte keegi ei finantseeri muuseumi soovitud mahus. Leiti, et parim lahendus on kandev strateegiline plaan. Selle rakendamise tulemusena on neil nnestunud muutuda kommunistliku partei direktiivide propageerijast mitmeklgseks Venemaa Poliitilise Ajaloo Muuseumiks. Strateegilise planeerimise heks alustoeks veti koosts sotsioloogidega lbi viidud klastajate uuring, mis nitas, et vhenenud on tiskasvanute ja vanemaealiste inimeste klastused ning suurenenud pilaste osathtsus. Kasvav vlismaiste klastajate hulk tingis vajaduse vljapanekut tutvustavate vrkeelsete tekstide jrele. Sellest lhtudes snastati muuseumi missioon tuleb anda objektiivne poliitilise ajaloo ksitlus ja selle kaudu aidata kaasa inimeste ajaloolise eneseteadvuse tusule. Kogu tegevus, mis enne oli suunatud eelkige kogudele ja museaalidele, suunati klastajale, eelkige koolidele (Pldma, 1999:12). See on ilmekas nide, kui oluline on muuseumidel endil teadustada suhet kaasaja, klastajate, aga ka kogu hiskonnaga.Olulisele kohale tusis 1990. aastatel populariseerimne ehk teadmiste levitamine muuseumis, mida vib kokkuvtvalt vljendada mistega kommunikatsioon. Nii on thtsustunud muuseumides kommunikatsioonialane t ning loodud selle tga tegelemiseks eraldi osakonnad. Kommunikatsioonijuhid teevad reklaami muuseumide nitustele, pedagoogilisele tle ning suhtlevad avalikkusega.1990. aastatel thtsustus sisuline t mitmete maade muuseumide pedagoogilises tegevuses, kusjuures rhutati muuseumipedagoogi profesionaalsuse olulisust ja tema vajadust tegelda iga klastajaga, et mista tema kogemisvimet ja seda ts arvestada. Samas pstitati eesmrgid, mida kokkuvtvalt on edastanud Mncheni Pedagoogikakeskuse juhataja Hans-Uwe Rump (1998:119): muuseumipedagoogiliste programmide elulhedasem suunitlus (pitu sidumine igapevaeluga);vahelduvad meetodid, aktiivpe;stimuleeriv, ergutav pimilj;vljapanekute esteetiline eksponeerimine.Kui uurida erinevaid muuseumiklastajaid ja nende valmisolekut ppida muuseumis, siis selgub sageli, et teadlikult pole tuldudki ppima. Museoloog Heiner Treiner on vitnud, et tavaline inimene tuleb muuseumi kultuurilist meelelahutust otsima (Jrgensen, 1998:65). Muuseum aga peaks pakkuma meelelahutuse abil teadmisi. Pedagoogiline t peab pidevalt arenema, uuenema ja esitama muuseumile uusi vljakutseid jrgmistes valdkondades: kuidas vljapanekuid ajakohaselt esitada; kuidas siduda muuseumiga erinevaid sihtrhmi; kuidas avada klastajale uusi valdkondi nit uusi ekspositsiooniosi; milliseid uusi vahendeid kasutada klastajaga suhtlemisel.Tnapeval eelistavad klastajad muuseume, kus on huvitav ja atraktiivne vljapanek, kus klastaja tunneb, et ta pole ksi. Muuseum peab olema klastajaga aktiivses keskustelus; muuseumil peab olema tahe luua, klastajal tahe ppida (Tomasevica, 1998:67). 1.2. Muuseumid kui mitteformaalsed koolitajadMuuseumide ks olulisi eesmrke on luua harivamaid nitusi, mis oleksid tienduseks ametlikule kooliharidusele. Vljapanek muuseumis peab olema efektiivne ja atraktiivne lbilige kogust. Mrksnaks on saanud interpretatsioon: vljapaneku koostajad sltuvad teaduspoole materjali tlgendusest. Samas saab eristada muuseumipetuses kaht eri tasandit: formaalne tasand muuseumipetus liitub selgesti vljastpoolt mratletud eesmrkidega, eelkige koolide ppekavadega; mitteformaalne tasand muuseumi ldised petus- ja kasvatuslesandeid. Muuseumis tehtav hariduslik t peab olema rajatud sellele, mida inimesed tunnevad, teavad ja usuvad enne nituse klastust. Oluline on nituse koostaja ja muuseumipedagoogi koost. Phjamaades on paljud muuseumid just viimastel aastakmnetel tihedas koosts lhedal asuvate koolidega. pilased kivad plaani alusel erinevates ainetundides muuseumis, kuid ka muuseumittaja vib anda koolis mningaid tunde. Paljud ppekavas olevad teemad seotakse kohaliku ajaloo ja tegeliku eluga ning programmides integreeritakse erinevaid aineid. Phjamaade maakondade keskmuuseumid on piirkonna koolide muuseumihariduslikuks keskusteks. pilaste muuseumiklastused on regulaarsed ja muuseumid lhtuvad programmide koostamisel koolide ppekavadest. USAs ja Suurbritannias on muuseumides olnud haridusalane t alati oluline. Initsiatiiv ja nudmised selles osas on tulnud haridusinstitutsioonidelt. 1.2.1. Muuseumipedagoogi roll muuseumis Kasvav t avalikkusega tingis vajaduse, et klastajatega tegeleks vajalike oskustega ttaja muuseumipedagoog. Neid tkohti hakati muuseumides aktiivsemalt looma 1970. aastatel. Jtkuvalt ttavad klastajatega ka teised muuseumittajad, nit juhatajad ja teadusttajad, sest igas muuseumis ei ole pedagoogi. Muuseumipedagoogi tlesanded on muuseumiti erinevad, need sltuvad muuseumi vajadustest, kogude suurusest, nituste mahust, pperuumi olemasolust, lastega tegelevate kaasttajate hulgast, muuseumi struktuurist ja klastjate uuringust. See muuseumit valdkond nuab vastavat valmidust ja koolitust. Muuseumipedagoogil peavad olema muuseumit kogemus ning erialased ja pedagoogilised teadmised. Pole olemas eraldi muuseumipedagoogi eriala, muuseumipedagoog on enamasti ppinud mingit muud, muuseumi spetsiifikaga seonduvat eriala (etnoloogiat, ajalugu, geograafit, bioloogiat, kirjanduslugu, kunstilugu vms) ja tiendanud ennast pedagoogikas vi vastupidi (Jrgensen, 1998:65). Kuna ppimine toimub museaalide kaudu, on muuseumipedagoogi lesanne neid interpreteerida. Museaal on pidevalt fookuses, aga mitte primaarne. Esemel on iga inimese silmis erinev thendus, tal seostub sellega oma kogemus. Nituse kuraator loob oma kogemustele toetudes loo vi tunde esemest ning selle edastab klastajale muuseumipedagoog. Seega on esmane museaali nitel edastatav teadmine kas endisajast, loodusest, mingist spetsiifilist valdkonnast vms.Muuseumiklastajad eelistavad dnaamilisi ja interaktiivseid vljapanekuid. Need on vajalikud, kuid muuseum ei saa muutuda pelgalt meelelahutusasutuseks. Muuseumipedagoogid on muutnud oma eriala profesionaalsemaks. Neile on oluline klastajat sstemaatiliselt tundma ppida. Vga laia klastajaskonna kommunikatsioon vljapanekuga on raske, samas on muuseumi eelis hariduskohana just selles, et suudab pakkuda teadmisi paljudele vga erinevatele klastajatele. Muuseumipedagoogid on muutnud oma ameti teaduseks, mis hlmab pshholoogiat, kognitiivseid uuringuid, inimese arenguteooriat jne.Muuseumipedagoogid teevad aktiivselt koostd koolipetajaga, pakkudes petajale materjali enne ja prast muuseumi klastust. Nii muutub muuseumiklastus hariduslikuks kogemuseks. Muuseumipedagoog peab tundma nii muuseumi kui ka kooli vajadusi. Samas nendidakse, mitte kik muuseumide juhatajad pole htmoodi avatud kooli didaktilistele vajadustele ning seega ei soodusta muuseumipedagoogi td (Dennert, 1998:1220; Rump, 1998:115). Vajadus muuseumipedagoogi kohustuste ja vimaluste tpsemaks fikseerimiseks tstatati Saksamaal Nrnbergis 1997. aastal muuseumipedagoogide kutseliidu kongressil (Smidt, 1998:161). hiselt leiti, et on vaja koostada selle eriala tpne kirjeldus ning mitmed kohustused tuleb veel tpsustada, nagu: tkoha mratlemine kas tegevus toimub muuseumis vi laieneb ka teistele kultuuriliselt thtsatele objektidele; talased kohustused kas muuseumipedagoog peab kujundama nitusi ja tegema td avalikkusega; muuseumipedagoogika vljund ja kokkupuude teiste kutsealadega; alusuuringute thtsus muuseumipedagoogikale.1998. aastal Mnchenis peetud konverents Muuseumipedagoogika muutuvas ajas vrtustas ja thtsustas muuseumipedagoogi ametiala. Konverentsil osalenud snastasid hiselt uued soovitavad arengusuunad ja muuseumipedagoogi igused (Sofka, 1998:8188; Smith, 1998:161163):1) muuseumittajate kollegiaalne koost ja vastastikune aksepteerimine;2) muuseumipedagoogil on muuseumi kigis tlikudes kaasarkimise igus, mille eelduseks on muuseumipedagoogi t professionaliseerumine vastava vljappe abil;3) igas suuremas muuseumis on vhemalt ks muuseumipedagoog, kes koordineerib klastajaga tehtavat td ja osaleb partnerina nituse kontseptsiooni vljattamisel (regiooni tasandil peaksid vastavad trhmad teenindama viksemaid muuseume);4) muuseumisisese koost parandamine ja ametialase hierarhia vhendamine, mis thendab iga ttaja arvestamist sltuvalt tema professionaalsusest. 1.2.2. Muuseumi ja kooli koostmudelidPaljude maade muuseumide klastajauuringud nitavad, et enamik klastajatest on lapsed. Suurem osa neist tulevad muuseumi kooliga ja osalevad kindlates programmides. Niisiis on vaja seda koostd reguleerivaid reegleid. Oluline on juba nituste planeerimisel arvestada koolide vajadusi ja nudmisi. Vimalik on ka mingi nituse osa kohandamine koostks pilastega.Tekib ksimus, kas muuseumid ja koolid on ideaalsed partnerid. Igapevaelus on muuseumil ja koolil sarnased, aga mitte identsed hariduslesanded. Vrreldes kooliga on muuseumi olukord keerulisem: on vaja vlja ttada tervikkontseptsioon erinevate huvirhmade jaoks ning samas pakkuda ka igale klastajale individuaalset ppeprotsessi (Rump, 1998:116). Erinevate vtete kaudu, nagu ekskursioonid, ttoad, vestlused, ppematerjalid, avab muuseumipedagoogika muuseumi koolile. Probleemid muuseumipedagoogilises ts vivad tuleneda muuseumile esitatavatest soovidest: muuseum peab arvestama klastajatega ja nende soovidega, samas peavad klastajad saama juurde ppida vastavalt oma individuaalsele vajadusele. Koolil on suhteliselt homogeensed pilasrhmad ning soov, et arvestataks nende vajadustega, mis aitaksid parandada pitulemusi ja annaksid pilastele lisateadmisi. Mnchenis 1998. aastal peetud konverents Muuseumipedagoogika muutuvas ajas vttis kokku koolide soovid (Kolb, 1998:137): vimaldada ppimist muuseumis inimese erinevate tajumismeelte kaudu; kasutada kiki didaktilisi vimalusi, mida muuseum suudab pakkuda; tekitada huvi erinevate ppeainete vastu;saada regulaarselt informatsiooni muuseumipedagoogiliste ettevtmiste ja nituste kohta; thustada muuseumipedagoogilist td koolidest saadava tagasiside kaudu; publitseerida vi eksponeerida nnestunud koostprojekte vi teisi ttulemusi; tekitada muuseumiklastuse kigus pilastes huvi iseseisvateks muuseumiklastusteks; klastada vimaluse korral ka koole: pidada seal loenguid, korraldada ajutisi nitusi jms. Muuseumi klastamine ppimiseks on efektiivne siis, kui see on piisavalt ette valmistatud ja kasutatakse klastajate vanusele sobivaid ppevorme. Kui minnakse muuseumi kindla pedagoogilise eesmrgiga ning seal petatakse erinevaid tajumeeli aktiviseerides, on tulemus ppimine muuseumis saavutatud. Muuseumid pakuvad nitustel klastajale elamuslikku kogemust museaalide abil. Samas ei ole museaal iseenesest didaktiline vahend. On vaja kindlaid vtteid, et edastada esemete toel teadmisi ja elamuspaigast muuseumist saaks ppimispaik. Lbimeldult ja kindla plaani jrgi on korraldatud muuseumipedagoogiline t Norras. Muuseumid koostavad rituste kavad ja saadavad need koolidele. Vlja pakutakse erinevaid vimalusi, millest pedagoog saab valida sobiva. ks neist on ekskursioon giidi saatel. Uuemad teooriad on thtsustanud pilaste aktiviseerimist niisuguse ekskursiooni ajal. Kui giid rgib ja lapsed kuulavad, on lapsed passiivsed. Norras kunstniku Munchi muuseum on niteks praktiseerinud varianti, et giid seisab maali krval ja lapsed rgivad ning ksivad. Giid petabki ksimustele vastates (Nurger, 2000:34). Levinud koostvormiks on temaatilised tunnid. Selleks tks on kas vastavad ruumid vi toimuvad tunnid nitusesaalis, niteks Soome moodsa kunsti muuseumis Kiasma (Tuubel, 2000:34). Paljudes kunstimuuseumides korraldatakse pilastele kunstitunde, mis viiakse lbi selleks sisustatud ruumis. Vahel vimaldatakse ka koolipetajal viia mni tund lbi muuseumis, kusjuures muuseum kindlustab pilastele vajalikud tvahendid. Norra palgiparvetuse ajalugu tutvustavas Fetsundi Muuseumis peetakse looduspetuse ja bioloogia tunde. Ekspositsioon on les ehitatud nii, et see nitab eelkige looduse ilu, mitte koloogilisi probleeme. Iga teema juures on pilasel vimalik aktiivselt sekkuda sahtleid avades ja infotahvleid prates saab ksimustele vastused. Ekspositsiooni kohta on vlja ttatud ksimustik. Lisaks tegutsetakse looduses: ptakse kala ja putukavastseid ning mratakse neid (Nurger, 2000:35). ks parimaid vimalus laste petamisel on vanaaegsete tsituatsioonide lavastamine. Seda vimalust kasutavad eelkige vabahumuuseumid. Demonstreeritakse villa kraasimist, lnga ketramist, kangakudumist, toidu valmistamist jt tid. Oluline on, et klastajale antakse vimalus ka ise neid tid proovida. Paljud muuseumid teevad koostd teatrite vi teatristuudiotega ning pakuvad lastele etendusi vi vimaldavad koguni nendes kaasa la. Norra Rahvamuuseumi draamatundides kasutatakse ra muuseumi keskkonda, interjri ja informatsiooni, ajaloolisi paiku ja tegelasi. pilastel tuleb ise valmistada kik lavastusega seonduv (Nurger, 2000:35).Tavaprasele ekskursioonijuhtimisele on paljudes muuseumides lisandunud aktiivsemad tvormid. Populaarsed on erinevad rollimngud. Niteks Venemaa Poliitilise Ajaloo Muuseumi nitusel Riigiduuma pakuti vimalust mngida mne klastaja valitud partei liiget ja osaleda vaidlustel selle programmi le (Pldma, 1999:2).Inglismaal on ks ainulaadne ppemuuseum, mis asub 17. sajandil ehitatud Clarke Halli lossis. See on avatud ainult ppijatele ning eesmrk on tutvustada 17. sajandi eluolu. Ekspostsioon loodi 15 aasta jooksul muuseumittajate ja petajate koosts. Terve loss esindab oma ajastut interjrid, kostmid, toit jm. Kasutatakse ka nitlejate abi. pilased klastavad muuseumi erinevates ainetundides. Sageli on vajalik eelt, nit kunstipingute korral tutvutakse kigepealt Briti Rahvusgaleriis 17. sajandi kunstiga. Prast klastust kirjutavad, joonistavad ja jutustavad pilased kogetust. Muuseumis pitakse jrgmisi aineid: ajalugu rollimngude, etenduste ja jutustuste abil; keelepet kuulates, rkides ja kirjutades; matemaatikat ajaarvestamise, pikkuste mtmise ja raha lugemise teel; loodusteadust asjade tegemise ja kirjeldamise kaudu ning muusikat lauldes ja musitseerides. Sellega arendatakse laste kiki meeli emotsionaalsel, intellektuaalsel ja pshilisel tasandil. Toimub interaktsioon suhtlustasanditeks lapsed-tiskasvanud ning klastajad omavahel. Prast klaskiku selle kasutegurit analsides on leitud, et toimus laste areng ja saavutati pstitatud hariduslikud eesmrgid (Hooper-Greenfill, 1991:174176).Sellist vtet, kus klastaja saab elada teatud keskkonnas, teha ajastule vastavaid toimetusi-tegemisi ning selle kaudu tajuda ja tunnetada aega, kasutavad paljude maade muuseumid. Rootsi Skellefte muuseum korraldab koolilastele programme, kus neil on vimalus elada 1950. aastate taluelu ksikus metsatalus: kpsetada leiba, lpsta lehma, magada phukotil, tuua kaevust vett, pesta kaevul kausis nusid jne. Programmi juhivad ja suunavad muuseumi koolitatud taluperemees ja taluperenaine.Muuseumide juurde on koondunud mitmed huvilised, kas klubiliikmete, sprade vi vabatahtlike abilistena. Norra Rahvusmuuseum on asutanud laste muuseumiklubi. Enamik klubiliikmed on 711-aastased, kuid sinna kuulub ka vanemaid lapsi ja isegi vanavanemaid. Klubi korraldab oma liikmetele ritusi neli korda aastas. Iga aasta lpul ilmub ajaleht, kuhu klubu liikmed teevad kaastd. Klubikaardi omanik saab muuseumi tasuta klastada (Nurger, 2000:35). Paljud muuseumid koostavad ekspositsioonide vi ekspositsioonilikude kohta ppematerjale: raamatuid, tvihikuid ja ksimustikke, mis aitavad omandada muuseumis pitut.Niteks Taani Middenfarti Linnamuuseumi direktor Peter Dragsboon avaldas 1996. aastal raamatu Alfred Egerns saga. Middelfarts historie gennem 1000 r, mis tutvustab linna 1000-aastast ajalugu lhikeste humoorikate lugude ja autori enda joonistuste abil. Linna pikka ajalugu markeerivad 23 olulisemat sndmust, mis on mjutanud vi muutnud linna elu. Sageli jutustab ta ise neid lugusid muuseumis lastele, kehastades erinevaid tegelasi. Raamat lpeb aastaga 1962. Edasi jrgneb mitu thja lehte, kuhu laps saab ise joonistada ja kirja panna olulisemaid kaasaegseid sndmusi. Paljudel suurematel muuseumidel on koostatud abimaterjal, nn petajaraamat, mille abil saab koolitunnis muuseumiklastust ette valmistada, juhtida pilaste td muuseumis ja korrata muuseumis kogetut koolis.Vajadus erinevate informatsiooni valdavate organisatsioonide koost jrele on viinud ideeni juhtida koolipilasi erinevate infokandjateni hisprojekti raames. Soomes on thtsustatud just lastele ja noortele kultuuri- ja loodusprandi petamist. 1998. aastal algatati mitmeaastane lesoomeline Tammi projekt koosts haridusmininsteeriumi, petajate kutseliitude, kohalike omavalitsuste ja muuseumide histna. Projekt vrtustab lastele soome kultuuri ja rahvuslikku identiteeti ning sellel on ka laiem thendus tutvustada lastele kogu maailma kultuuriprandit. Projekti raames on valminud mitmeid ppematerjale ja korraldatud leriigilisi temaatilisi pevi. Kavas on kindlasti arendada kiki tsuundi (Suomen tammi, 1998; Kulttuuriymprist, 2000:913). Levinud on muuseumide ja kohalike koolide hisprojektid ja muuseumittajate rakendamine ainetundide lbiviimisel (Hllstrm, 1999:1819). Euroopas on hisprojektide raames korraldatud koolipilste kohtumisi. 1997. aastal viis Saksamaal Essenis asuv Ruhrimaa Muuseum lbi rahvusvahelise gmnaasiumipilastele projekti Maanteekohtumised suhted idast-lnde ja lnest-itta. Kaasatud olid endisaegse hansatee rsete riikide Hollandi, Saksamaa, Poola, Venemaa ja Eesti muuseumipedagoogid koos koolipilastega. le ndala kestnud histegevuste teater, video, fototd, ajakirjandus ning muuseumikogudega tutvumine kaudu piti juurde palju uut, aga olulisim oli suhete loomine, nagu need vanasti loodi hansatee res (Straenbekanntschaften, 1997). Euroopa noortele igaklgse kunsti- ja kultuurialase hariduse andmise thtsust ja erinevate institutsioonide koostd selles valdkonnas arutati ja thtsustati 2000. aastal Weimaris Euroopa Liidu konverentsil, kus rhutati, et noortel on oluline, et nad pivad ppima ka vljaspool kooli, sh muuseumides. Norras on lbi viidud Oslo koolipilaste kaheaastane projekt "Reis lbi saja aasta". Selles osalesid kool, muuseum, raamatukogu ja kohalik omavalitsus. Esimesel aastal osalesid projektis phikoolide pilased Oslo erinevatest koolidest. V klassi teemaks oli "Vana Oslo", VI klassi teemaks "Keskaeg". Jrgmisel aastal samad klassid jtkavad jrgmiste teemadega. Informatsioon Norra maakondades olevatest kultuurimlestusmrkidest, muuseumidest ja vaatamisvrsustest on vastavates kataloogides, mida koostavad maakonnamuuseumid. Need sisaldavad tpset informatsiooni ajaloo ja looduse kohta. Lisaks on ka korralik kaart, mis juhatab iga objektini. htlasi on lisatud koopiad objekti kohta ilmunud artiklitest ajakirjanduses, kontaktisikute nimed, telefonid, hinnad. Kataloog saadetakse igasse phi- ja keskkooli kommuuni piires, et petajad viksid ise koostada ekskursiooni marsruudi ja olla vajadusel ka giidiks (Nurger, 2000:36). Muuseumipedagoogikaalased mrksnad paljudes maades on atraktiivsus, avatus, lapsesbralikkus. Thtsustatakse esmast kokkupuudet muuseumiga ja ptakse pakkuda pnevaid atraktsioone, et tekiks tahtmine muuseumisse tagasi tulla. Klastajate teenindamisel ja uute koostvormide otsimisel on suunatud thelepanu eelkige lastele. On jreldatud, et liteaduslikud nitused ei suuda kita laste thelepanu. Nii on ritatud luua vimaluse korral nitusele nn laste tsoon, kus laps prast nituse vaatamist saab kinnistada nhtut aktiivse tegevuse mngude, ksimustikele vastamise, joonistamise jm kaudu. Ideaalseteks ppimiskohtadeks on lastemuuseumid. ks parimaid lastemuuseume asub USAs Bostonis. Muuseum asub avaras hoones, kus on kllaldaselt ruumi kikvimalikeks pitegevusteks. pitakse tiskasvanu saatel, selleprast on olulisim informatsioon kirjutatud nende jaoks. Museaalid on eksponeeritud temaatiliste sarjade kaupa, valdkonniti eraldatud ja ppimiseks on erinevaid vimalusi, millega sageli kaasneb aktiivne tegevus: kasutatakse rollimnge, nitlemist, joonistamist, kelist tegevust jm. Olulisemad esemed on vhendatud lastele sobivasse mtkavasse (Hooper-Greenhill, 1991a:172173).Inglismaal asuv Edinburgi lapseplvemuuseum kajastab kuninganna Victoria ja kuningas Edwardi lapseplveaega. Ka selles muuseumis on lastel palju aktiivse tegevuse vimalusi (MacDonald, 1995:35).1.2.3. JreldusedMuuseumides tehtav pedagoogiline t on paljudes riikides haridusssteemi lahutamatu osa. Kindel koht on sellel mistel haridusalastes entsklopeediates, samuti museoloogilistes ksiraamatutes. Niteks Saksamaal Mnchenis ttab juba ligi 30 aastat muuseumipedagoogika keskus, mis on nuandvaks organiks teistele muuseumidele ja kohaks, kust saab tellida programme. Muuseumipedagoogid tegelevad erinevate sihtrhmadega alates koolieelikutest kuni pensionrideni. Suuremat thelepanu pratakse siiski tle koolipilastega, kes paljudes muuseumides moodustavad enamiku klastajaskonnast. Muuseumiklastused kuuluvad kooli ppekavadesse. Muuseumides tegelevad pilastega muuseumipedagoogid. Levinud on mitmete spetsialistide kaasamine programmide lbiviimisel. Koostd tehakse niteks kunstnike, muusikute, kirjanike ja muude spetsialistidega. Kasutatakse ka vabatahtlike inimeste, nn muuseumisprade abi. Programmide omandamist toetavad vastavad ppematerjalid. Kommunikatsioon ja interpretatsioon on saanud vtmesnadeks paljudele muuseumidele. Klastaja tuleb muuseumisse teadmiste saamise eesmrgil, aga ka suhtlema. Klastavad eelistavad muuseume, kus on huvitav ja atraktiivne ekspositsioon ning klastaja tunneb, et ta pole jetud ksi. Muuseum peab olema klastajaga aktiivses keskustelus. Oluline on, kuidas tlgendada nitust ja iga ksikeset nitusel. Nituse koostajad ja vahendajad, st muuseumipedagoogid, sltuvad oma ts sellest, kuidas muuseumi teadurid on eksponeeritud materjale tlgendanud. Samas peavad nad lhtuma sellest, et iga muuseumiklastaja mistaks vljapanekut. Muuseumipedagoogika on paljudes riikides haridusssteemi lahutamatu osa. Muuseumist saadavat haridust peetakse loomulikuks, mitmeklgseks ja ka tienduseks ametlikule kooliharidusele. Seda on mjutanud sotsiaalsed ideoloogiad, uued haridusteooriad ja vljapanekute tehnoloogiline areng. Vrreldes kooliga, kus petus on sageli ainekeskne, igapevane ja kohustuslik, on muuseumis tehtav haridust multidistsiplinaarne. Positiivselt mjub ka muuseumi keskkond. Muuseumi eelist hariduskohana nhakse ka selles, et seal suudetakse pakkuda teadmisi vga laiale klastajaskonnale. Samas on kogu klastajaskonna kommunikatsioon vljapanekuga sna raske. Museaalidel phinev ppimine on muuseumipedagoogika alus. Muuseumipedagoogi lesanne on neid interpreteerida. Muuseumides tehtav pedagoogiline t on tienduseks koolist saadavale haridusele. Muuseumiklastus ppimise eesmrgil peab olema terviklik protsess, selleks tuleb td teha enne muuseumisse tulekut, muuseumis oleku ajal ning prast muuseumiklastust.Eesti kuulub Phjamaade kultuuriruumi. Seal rakendatavad muuseumipedagoogilised meetodid ja ideed on meile sobilikud. Suures osas on Eesti muuseumid juba analoogseid vtteid oma ts kasutanud. Edasine sltub juba sellest, kuidas suudetakse muuseumipedagooge koolitada ja kui kiiresti hakatakse muuseumipedagoogikat teadvustama koolides ning llitama seda ppekavadesse. Koostmudelid Eesti koolide ja muuseumide vahel vivad olla ekskursioonid, muuseumitunnid, lavastused, ppematerjalid, projektid ja individuaalpe. 1.3. Muuseumi koht haridussfris Eesti kogemus Eesti eripra on selles, et siin toimus muuseumide asutamine koos kodu-uurimusliku tegevuse algusega. Eesti rahvusliku kodu-uurimise alguseks loetakse 19. sajandi esimest poolt. [---] eelnes kodu-uurimise traditsioonile rahvaprane kodu-uurimine, stiihiline ja snagi algeline, ent siiski olulisi ja vrtuslikke plvest plve edasi kandunud thelepanekuid ja kogemusi edasi andev. Stiihiline kodu-uurimine salvestus rahva mlus mitmetes vormides suurenevad rahvatarkused, mlestused, rahvalaulud, muistendid, mitmesugused rahvatraditsioonid. (Leinus, 1998:5.)Kultuurivrtuste kogumise, hoidmise ja silitamise vajaduse mistmiseni juti Eestis baltisakslastest haritlaste initsiatiivil 19. sajandil. 1803. aastal rajati taasavatud Tartu likooli juurde kunstimuuseum, mis oli oma sisult rahvale sna kauge (Peterson, 1999:3). Jrgmised muuseumid, mis said alguse ppekabinettide kollektsioonidest, rajati likooli juurde ja need olid seotud peamiselt loodusteaduste petamisega (Pani, 1996:1112). Tartu likooli ajalooprofessor Fr. Kruse initsiatiivil tegi Tartu pperingkonna kuraator 1843. aastal gmnaasiumide ja kreiskoolide direktoritele korralduse muuseumide rajamiseks koolide juurde. Tartu likooli juurde loodi sama korralduse alusel koolimuuseumide t suunaja, Kodumaa Muinsusasjade Keskmuuseum, mida juhtis Fr. Kruse. See oli esimeseks katseks luua riiklikult juhitav muuseumide vrk. Koolide muuseume tekkis mitmel pool, neist psivamalt jid tle Paide, Rakvere, Haapsalu ja Kuressaare kreiskoolide muuseumid. Suur osa sealsetest museaalidest said alusvaraks tulevastele kohalikele muuseumidele ja on silinud tnapevani. Muuseumide loomine aitas kaasa muinsusalaste teadmiste levikule koolides ning paljudest petajatest ja pilastest said kodu-uurijad (Rosenberg, 1961:911; Leinus, 1998:7). Mitmed haritlaste seltsid ja hingud rhutasid muuseumide loomise vajalikkust. Ajaleht Revalsche Zeitung avaldas muuseumidesse ajaloo- ja kultuurivrtuste kogumuse leskutse, sest klastajad tahavad nha suuri kuriositeete (Valk-Falk, 1994:12). 1864. aastal loodi hing provintsiaalmuuseumi asutamiseks ning veel samal aastal sndiski Tallinnas Eestimaa Provitsiaalmuuseum. Sama hingu initsiatiivil algas aktiivne esemete kogumine, nituste korraldamine, kuid olulised olid ka loengutsklid kunstiajaloost ja kirjandusest, harrastati joonistamist. Kogu hariduslik tegevus oli meldud eelkige haritud, peamiselt baltisakslastest tiskasvanutele. Mitmed tolleaegsed muuseumid sndisidki seltside algatusel. Klastajatele olid need muuseumid avatud sageli vaid mned tunnid ndalas ning enamasti oli seal vimalik viibida vaid koos asutajaseltsi liikmetega vi nende soovitusel. Muuseumides ttasid valdavalt asjaarmastajatest vabatahtlikud (Rosenberg, 1961:812). 19. sajandi keskel hakkasid koos rahvusliku rkamisega tekkima seltside juurde esimesed eesti haritlaskonna rajatud muinsusvarade kogud. Oma muuseumi rajamiseni juti aga alles 1909. aastal, kui asutati Eesti Rahva Muuseum, mille rajamise idee oli Jaan Adamson kinud vlja 1869. aastal esimesel laulupeol. Muuseumi loomiseks tegi tohutu t Oskar Kallas, kelle andmetel oli 1883. aastal juba olemas Eesti lipilaste Seltsi vanavarakogu (Peterson, 1999:7).Prast Eesti iseseisvumist 1918. aastal algasid olulised muutused ka muuseumide ts. 1919. aastal loodi muuseumide ja muinsuskaitsealase t koordineerimiseks haridusministeeriumi teaduse ja kunsti osakonna muinsusvalitsus, mis korraldas koolipilaste hulgas mitmel aastal vanavara kogumiste ndalaid ja pevi. Enamiku muuseumide lalpidajaiks jid seltsid, hingud vi sihtasutused (Rosenberg, 1961:1516). Tekkis esimene eesti soost muuseumittajate plvkond. Sel ajal rajati mitmeid kodu- ja eramuuseume ning tehti psinitusi. Muuseumide loojateks olid mitmed kodu-uurimis- ja ajalooseltsid ning mnede eelkijateks olid koolimuuseumid. Koolilastele olidki avatud nitused ppimiskohaks. Eesti Rahva Muuseumis hakati koolide abil 1930. aastatel koguma rahvakultuurialast teatmematerjali, mille kigus ksitlesid pilased petajate juhendamisel erinevatel teemadel vanemaid, lhisugulasi ja naabreid. Nii tekkis paljudel pilastel huvi ajaloo vastu ning mitmetest said muuseumi pikaajalised kirjasaatjad (Tael, 2001:35). Sel perioodil tegutses vhemalt 39 muuseumi, teaduslikkuse poolest vib esile tsta Tartu likooli ppemuuseume ja ppekabinettide kollektsioone ning Eesti Rahva Muuseumi (Rosenberg, 1961:22). 1940. aastad olid muuseumidele vga rngad. Okupatsioonivimud vedasid paljud kultuurivarad Eestist vlja vi need evakueeriti. Sjas hvisid mitmed muuseumihooned, sealhulgas ka Eesti Rahva Muuseumi algne kodu Raadi mis, mis on tnini varemetes. Mitmed muuseumid olid kaotanud vrsile pgenemise ja kditamise tttu ka oma senise, vga professionaalse ttajaskonna. 1950. aastad kulusid kosumiseks, mitmel muuseumil uue hoonega harjumiseks, kogude korrastamiseks ja nituste taasavamiseks. Muuseumihariduslik t, milleks oli loodud isegi oma osakond, kulges aga tugeva ideoloogilise surve all ning seisnes olude sunnil peamiselt punapropagandas, mis inimesi pigem muuseumist eemale peletas, kui museaalidega tutvuma meelitas. 1960. aastatel muutus poliitiline hkkond pisut vabamaks. Muuseumide arv hakkas suurenema, kasvades 34-lt 1995. aastaks 145-ni. Seega on 80% muuseumidest asutatud viimastel aastakmnetel (Rosenberg, 161:30; Varrak 1995:4; Prdi, 1995:17).Klastajatega tegelesid paljudes muuseumides massitosakonnad ning muuseumide t edukust hinnati klastajate arvu jrgi. Muuseumi teadurid viisid lbi ekskursioone ja pidasid loenguid. Populaarsed olid temaatilised rndfotonitused, mida saadeti koolidesse. Vimalusel korraldati pilastele fonditunde ning demonstreeriti esemeid muuseumides vi loengutel. 1960. aastatel koguti paljude linna- ja maakoolide juurde esemeid ning avati koolimuuseume vi temaatilisi vljapanekuid, nit lahingukuulsuse tube (pilaste kodu-uurimistid, 1985:21; Valga rajoonis, 1987:189). Iisaku Keskkooli koduloomuuseumist, mille rajasid 1975. aastal petajad Helmi ja Daniel Vardja, on tnaseks saanud maakonnamuuseumi staatuses Iisaku koduloomuuseum (Vardja, 1997:3233). Koolimuuseumides tegid mitmeid tid pilased ise nii thtsustati pilastele nende kodupaiga ajalugu. Muuseumiruumide ja nituse inventari valmistamisel ja paigaldamisel olid samuti abiks pilased, kes tegid ka koolimuuseumi sisulist td: korrastasid ja sstematiseerisid materjale ning olid giidideks. Mnedki pilaste kirjutatud kodu-uurimuslikud td leidsid koha kooli-, koduloo-, aga ka keskmuuseumides. Neid juhendasid sageli professionaalsed muuseumittajad. Selline koost kestab tnini. Eesti pilaste kodu-uurimuslik suund oli Eesti Muuseumihingu esinaise Heivi Pulleritsu snul eeskujuks Soome muuseumide samalaadse tsuuna arendamisel 1980.1990. aastatel. Eesti hiskonnaelus 1980. aastate lpus alanud demokratiseerumine kajastus ka muuseumide ts. Muinsuskaitseliikumisse olid kaastud ka muuusemid, taastati nende endisaegseid nimesid, nit ENSV Riiklikust Etnograafiamuuusuemist sai taas Eeasti Rahva Muuseum. Suurenes muuseumiklastajate, sh vlisklastajate hulk ja muuseumid hakkasid tegema aktiivsemalt koostd avalikkusega: kima messidel, reklaamima ritusi, korraldama teabepevi. Thelepanu keskpunkti tusis t klastajatega, eriti laste ja noortega. Muuseumittajad koondusid ametiliitu 1988. aastal loodi Eesti Muuseumihing, kuhu kuulub ligi 300 muuseumittajat. Vabas hiskonnas oli vimalus enesetiendamisele, loodi kontakte teiste maade kolleegidega, hakkasid toimuma vastastikused klaskigud, et saada tkogemusi. hingust on saanud muuseumittajate peamine koolitaja. Nii toimuvad regulaarselt seminarid, kus viimastel aastatel on olnud ks olulisi teemasid ka muuseumipedagoogika. 1992. aastal loodi rahvusvahelise muuseumihingu ICOMi eesti rahvuskomitee, mis thendas pidevaid kontakte teiste maade kolleegidega. 1994. aastast hakkas ilmuma erialaajakiri Muuseum, kus paljud muuseumipedagoogikaga tegelevad ttajad on seda tliku kajastanud.Seda vibki nimetada pedagoogilise ajastu alguseks Eestimaa muuseumides. Senistele enamlevinud koostmudelitele muuseumihariduslikus ts hakkasid lisanduma uued, nagu lavastused, rollimngud, koostprojektid. hena esimestest haridustle uut suunda otsima hakanu on Eesti Vabahumuuseum, mis on siiani novaatorirollis: 1994. aastal loodi seal muuseumipedagoogi koht, tehti lastele oma muuseum ning pidevalt vetakse kasutusele ajakohasemaid tmeetodeid ja avatakse uusi valdkondi. Alustati muuseumi kui terviku propageerimisest ja rahvakultuuri tutvustamisest. Oluline oli tkeskkonna koolitoa loomine. Koolituba andis vimaluse anda sissejuhatavad teadmised ekspositsiooni vaatamiseks, seal kinnistati nhtut ja korraldati ka kelist tegevust (Ln, 1996:2930). Sellest kasvas vlja vabahumuuseumi lastemuuseum, mis tegutseb muuseumi eksponaadiks olevas Kuie klakoolis. heks levinumaks vormiks lastega ttamisel on muuseumitunnid, mille metoodika on vlja ttanud vabahumuuseumi pedagoog Triin Siiner (2000:9499). Metoodiliselt vga hsti on vabahumuuseumis korraldatud ka rollimngud, st on ekspositsiooni vahendamine ajastuomases keskkonnas (Lang 2000:1014).Oluline hariduspoole ja muuseumide kokkusaamine leidis aset 1997. aastal Eesti Vabahumuuseumis teabepeval Muuseumi ja kooli suhe, kus rhutati, et muuseum on hariduse lahutamatu osa. Seal peeti ka diskussioon, kuidas seda koostd ellu viia ja milliseid koostvorme on kige thusam rakendada. Aasta hiljem jtkusid arutelud pedagoogikaalasel koolitusseminaril Tallinnas teemadel Muuseumigiid vi giid muuseumis, Kas Eestis on vimalik rkida muuseumipedagoogikast, Mida ootab kool muuseumilt, Muuseumipedagoogika phimtetest ja koostst vene ppekeelega koolidega. 2001. aastal korraldas Soome Instituut koosts Eesti Muuseumihingu ja Eesti Rahva Muuseumiga Tartus kolmekuulise museoloogiakursuse Soome muuseumid Eestis, kus ks olulisi teemasid oli muuseumipedagoogiline tegevus Soomes. Sellised koolitusritused on aidanud palju kaasa Eesti muuseumipedagoogika arengule. Selle valdkonna arendamise vajalikkust nitab kas vi see, et kultuuriministeeriumi muuseuminuniku lle Reimetsa andmetel on Eestis praegu le 200 muuseumi. Kultuuriministeerium kureerib neist 29 riigimuuseumi: 10 kesk- ja 15 maakonnamuuseumi ning veel nelja erimuuseumi. lejnud on munitsipaal-, eraavalikigusliku juriidilise isiku vi eramuuseumid. Hariduslik tegevus on thtsustunud enamikus Eesti muuseumides. Sageli tehakse seda td phit krvalt. Huvitavalt on lahendanud selle tligu linnamuuseumid (nit Tallinna, Tartu ja Narva linnamuuseum). Tallinna Linnamuuseumil on huvitav projekt kolme partneriga Peterburi, Helsingi ja Stockholmi linnamuuseumiga. See on seotud 17.18. sajandil kigis neljas linnas elanud ajaloolise isiku, hiskonnategelase Eric Sederhomiga. Kigis linnades jutustatakse lastele Sederholmi elulugu, mille phjal lapsed joonistavad tema eluseiku. Parimatest joonistest tehakse kigi nelja linnamuuseumi hists CD (Abiline, 1999:1213).Tartu linnamuuseumis on hsti lbimeldud linna tutvustamisega seotud programmid erinevas vanuses pilastele. Vga suurt td noorte ja lastega on teinud muuseumi filiaal Oskar Lutsu majamuuseum, kus tegutseb filiaali juhataja Liivi Rosenvaldi eestvttel muuseumiteater. Valdavalt mngitakse nitemnge Oskar Lutsu teoste ainetel, kusjuures vaatajad muutuvad ka ise alati lavastuse osatitjateks. Narva linnamuuseum teeb koostd Peterburi muuseumidega. Ts lastega on keskendutud ajalooperioodide tutvustamisele. Nooremale koolieale on kord kuus Saladused tammepuust ukse taga. Muinasjututegelaste kaudu tutvuvad lapsed linnuse ja linna ajalooga, saavad teada, kes elavad meie linnuse katusel, kes on hirmuratavates muinasjuttudes peidus maaalustes koobastes. Esimese klassi pilased stavad muuseumis Vlulaterna. Selle abil saavad nad teadamisi oma kodupaiga minevikust. (Pomazin 1999:12.)Kooliprogrammiga on seotud kodu-uurimuslik programm kuni viiendate klasside pilastele. Seal tutvutakse perekonnaarhiiviga, tutvutakse oma kodupaiga, st Narva primustega, saadakse levaade lhikonna loodusest. Ajaloole lhenetakse eesti ja vene muinasjuttude ning ksit vrdluse kaudu. Poistele ttab rtlite kool, kus petatakse rtellikkust selle sna kige ilsamas thenduses. Ttarlastele aga petatakse, kuidas kituda vrika daamina. Huvitavaks projektiks on ajalooliste kostmide valmistamine, kusjuures pilaste enda mmeldud kostme on tutvustatud nitustel teisteski Eesti linnades. Huvitavaid ettevtmisi on ka paljudes vikemuuseumides, kus thtsutatakse eelkige sidemeid oma paikkonnaga (nit Setu ja Muhu muuseum), kuid kahjuks ei vimalda kesoleva t maht neid kiki ksikasjalisemalt vaadelda. Muuseumipedagoogika hetkeolukorrast saab anda levaate kesk- ja maakonnamuuseumide kultuuriministeeriumile esitatud aruannete phjal. Neis kajastub see tlik muuseumipedagoogika vi kultuurharidust nime all. Maakonnamuuseumide aruannetes kajastatakse seda tliku suhteliselt vhe, sest mitmel maakonnamuuseumil pole muuseumipedagoogi ja td avalikkusega teevad teadusttajad phit krvalt. Kmnest keskmuuseumist on muuseumipedagoogi ametikoht kaheksas: Eesti Vabahumuuseumis, Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Kunstimuuseumis, Eesti Ajaloomuuseumis, Teatri- ja Muusikamuuseumis, Eesti Spordimuuseumis, Tartu Kunstimuuseumis ja Eesti Loodusmuuseumis. Nendest pikemaajalisemad tkogemused on Eesti Vabahumuuseumil, Eesti Rahva Muuseumil, Eesti Kunstimuuseumil ja Tartu Kunstimuuseumil. Maakonnamuuseumidest on muuseumipedagoogid tl Harjumaa Muuseumis, Mahtra Talurahvamuuseumis, Plva Talurahvamuuseumis ja Valga Muuseumis. Paljudes muuseumides pole kll otseselt muuseumipedagoogi ametikohta, kuid on mni teise ametinimetusega ttaja (metoodik, giid, ekspositsiooniosakonna juhataja vms), kelle ametikohustuste hulka kuulub ka t klastajate, sh lastega. Erilist thelepanu vrib kunstialane petus kunstimuuseumides. Eesti Kunstimuuseumis ttab laste- ja noortekeskus Siksak ning niteks filiaalis Tarbekunstimuuseumis ttuba. Muuseumi ja filiaalide jaoks on vlja ttatud medootidiliselt vga huvipakkuvad tvihikud (Eesti Kunstimuuseumi aruanded aastatest 19992001). Muuseum on vlja petanud lastega ttavaid vabatahtlikke, valdavalt Tallinna Pedagoogikalikooli lipilasi, kes abistavad muuseumittajat lastets. Lisaks tavaprastele tvormidele rakendatakse Eesti Kunstimuuseumis avatud ateljeesid-ttube ja kohtumisi kunstnikega. Uudset lhenemist pakub projekt Visuaalse mtlemise strateegiad, mis phineb USA kognitiivpshholoogi Abigail Houseni meetodil. See on muuseumi ja kunstipetajate histd, mille kigus petatakse lapsi tundma nii maailma kui ka eesti kusnti. petus toimub koolis (slaidide vaatamine) ja muuseumis (originaalteostega tutvumine).Tartu Kunstimuuseumis on loodud pedagoogiline osakond lastele kunsti petamiseks. Muuseumi klastatakse kunstitundides ja koost koolidega toimib hsti tnu tihedatele sidemetele petajatega (Tartu Kunstimuuseumi aruanded aastatest 19992001). T on kooliastmeti diferentseeritud: algklassidele, phikoolile ja gmnaasiumipilastele on eraldi ritused, mille lbiviimisel kasutatakse eakohast metoodikat. Muuseumittajad on pakkunud eakohast kunstimistete lahtiseletamist ja pildi vaatama petamist pildi sisse minekut. Eriti viksematega tegeldes on thtis nende kunstihuvi see on kigil selles vanuses lastel veel olemas silitada ja ergutada. (Kiv, 1999:10).Eesti Rahva Muuseumil on loodud tks lastega ttuba, kus toimuvad ka muuseumitunnid. Peamised tmudelid on ekskursioonid, muuseumitunnid, lavastused ning valmistatakse ppematerjale. Peathelepanu on pratud rahvakalendrikombestiku tutvustamiselel. Philised klastajad on phikoolide pilased. Lavastused on mitmetel rahvakalendri thtpevadel ning etendusi annab muuseumi juures tegutsev Primusteater (Eesti Rahva Muuseumi aruanded 19992001; Tuubel, 1999:1315). Kigis kmnes kultuuriministeeriumile alluvas keskmuuseumis juhitakse ekskursioone, viiakse lbi muuseumitunde ja peetakse loenguid, antakse konsultatsioone huvitele ning koostatakse ppematerjale. Kui muuseumi spetsiifika selleks ainest annab, on levinud ka lavastused, rollimngud ja rahvakalendri thtpevade pidamine (vt tabel 1). Kui muuseumil on vimalik luua eriprast pikeskkonda, kasutatakse seda ka haridusts, niteks Eesti Meremuuseumil on ppelaev Suur Tll, millel kib koos noorte meremeeste klubi.Maakonna keskmuuseumidest on edukamalt tegutsenud pilastega Hiiumaa ja Harjumaa muuseumid. Mlemal on tihedad kontaktid kohalike koolidega ning haridusalane t jrgib ppekava pakutavad programmid on kooliastmeti hsti lbi meldud. Hiiumaal teeb seda td peavarahoidja Helgi Pllo, kes on ks muuseumiharidusliku t uuendajaid ja paljude originaalsete ideede autor. petajatele algatati 2000. aastal muuseumis kimise vistlus, koost parandamiseks on toimunud petajate marlaud ning algatatud projekt, mille kigus Krdla Gmnaasiumi 1. klassi petaja ritab klassiga klastada kiki muuseumi nitusi. Muuseumil on hea koost mitme klassiga, need klastavad sageli programme ja saavad teadmisi mitmest valtkonnast, sh museaalidega ttamise koolitust. Ettevalmistamisel on veel mitmed pedagoogilised programmid, mis tutvustavad just saare kultuuri. Pidevalt on vimalus osaleda programmides ttoas, kus toimub ksit ppimine, museaalide puhastamine ja korrastamine (Hiiumaa Muuseumi aruanded aastatest 19992001). Harjumaa Muuseum on lhtunud koosts koolipilastega riiklikust ppekavast ja koolidele pakutakse muuseumitunde, mis on tiendavad mitmeid ainetunde. Muuseumipedagoog Heli Nurger pakub abi kohaliku loodusega tutvumisel ja ekskursioonide lbiviimisel teistesse Eestimaa paikadesse (Harjumaa Muuseumi aruanded aastatest 19992001).Mahtra Muuseumi juurde loodi kaks kaks aastat tagasi muuseumipedagoogi koht ja prast seda muutus sealne haridust sisutihedaks. Selle tunnustuseks andis Eesti Kultuurkapital Maiu Pderile lasterituste korraldamise eest aastapreemia (Mahtra Muuseumi aruanded aastatest 19992001). Mahtra muuseumis on keskendutud iserainis rahvakalendri thtpevade kajastamisele. Palamuse kihelkonnakoolmuuseum, mis on rajatudki Oskar Lutsu noorsooraamatu Kevade prototbiks olevasse koolimajja, korraldab koostd kohaliku kooliga iga aasta jaanuaris kirjaniku snniaastapeval Lutsu ndala. Ka kigis maakonnamuuseumides juhitakse ekskursioone ja korraldatakse muuseumitunde ning juhendatakse kodu-uurimuslikke tid (vt tabel 2). Paljudel on kontaktid lhikoolidega. Jrvamaa muuseumi teadurid olid konsultantideks Paide linna algklassidele meldud ppematerjali Kuidas sndis Paide linn (lugemik, tvihik ja petajaraamat) koostamisel. Muuseumipedagoogikaalane t on thtsustunud kultuuriministeeriumile alluvates muuseumide viimastel aastatel: alates 1999. aastast esitavad muuseumid muuseumipedagoogilise t kohta eraldi aruande. Muuseumipedagoogika arengut ja selle esitamist aruandluses peab ministeerium oluliseks. Ka muuseumid peavad oluliseks selle t edendamist, nit Arhitektuurimuuseum, aga paraku napib eelarves raha tkoha loomiseks ja sageli on suhtelisest viksearvulisel ttajaskonnal oma phit krvalt seda suunda raske edendada. Samas peetakse oluliseks hinnata muuseumi td klastajate arvukuse jrgi, kahjuks ei kajastu kikides aruannetes pilaste osa klastajaskonnas, vaid on hoopis vlja toodud ksikklastajad ning ekskursioonid. Siiski sai aruannetest lugeda, et muuseumides, kus on just viimastel aasatel tle asunud muuseumipedagoog (Eesti Loodusmuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum), on sagenenud koolipilaste klastused, sama mrgiti ka vene ppekeelega koolide osas. 1.3.1. JreldusedEsimesed Eesti muuseumid olid teadmiste saamise kohaks eelkige tiskasvanud klastajaskonnale. Gmnaasiumide ja kreiskoolide juurde rajati 19. sajandi keskel hariduslikel eesmrkidel koolimuuseume. 1960.1980. aastatel peeti pilastele loenguid, tutvustati nitusi ja vimalusel fondides asuvaid silikud, koostati ja saadeti koolidesse rndnitusi ning juhendati kodu-uurimuslikke tid. Oluline oli koolimuuseumide loomine ja laste tegevus selles valdkonnas. Muuseumide ja koolide vaheline koost hoogustus ning on muutnud sisukamaks ja mitmekesisemaks 1990. aastatel, seda eelkige tnu tegijate pidevale enesetiendamisele. Koolipilastele korraldatakse ekskursioone ning muuseumitunde. Populaarsed on lavastused ja rollimngud rahvakalendrithtpevade kombestiku edastamisel. Kesk- ja maakonnamuuseumid on koostanud tvihikuid ja tlehti, arvestades nende tegemisel riikliku ppekava nuetega. Maakonnamuuseumid juhendavad pilasi materjalide kogumisel kodukandi kohta. Uurimisobjektideks on kohalik loodus, majandus, ajalugu, kultuur, folkloor, poliitika ja infrastruktuur. Koost muuseumidega selles valdkonnas aitab koolis pitavaid teadmisi konkretiseerida, elulhedasemaks ja arusaadavamaks muuta. Alg- ja phikoolide pilased ongi muuseumidele haridusalases tegevuses sihtrhmaks. Samas on oluline pakkuda ka programme gmnaasiumipilastele. Kesk- ja maakonnamuuseumides ttab 19 muuseumipedagoogi (mnikord ka giidi vi metoodiku nime all), teistes muuseumides teevad haridustd teadurid jt spetsialistid. Muuseumide mitmekesiseid vimalusi mitteformaalse hariduse vallas on propageeritud loengutel, teabepevadel ja ajakirjanduses, kuid kahjuks pole sellealane teave judnud haridusalastesse ajakirjadesse, nagu Haridus, kus ei ole viimasel aastakmnel kordagi rgitud muuseumides tehtavast hariduslikust tst. Hariduslikes dokumentides ei esine sna muuseumipedagoogika. Muuseumipedagoogika ning selle arendamine on praegu oluline eelkige muuseumidele. Tabel 1. Kultuuriministeeriumile alluvate keskmuuseumide haridust levaadeMuuseumPeda-googi ameti-kohtEkskur-sioonidMuu-seumi-tunnidLavas-tused,rolli-mngudTeabe- jathtpe-vadppe-mater-jalidKonsul-tatsioo-nidEestiArhitektuuri-muuseum-++--++Teatri- jaMuusika-muuseum1++++++EestiMeremuuseum-++-+++Eesti Ajaloo-muuseum1++-+++Eesti Vaba-humuuseum2++++++Eesti RahvaMuuseum4++++++Eesti Spordi-muuseum1++++++Eesti Kunsti-muuseum2++++++Tartu Kunsti-muuseum1++-+++Eesti Loodus-muuseum1++-+++ Tabel 2. Maakonnamuuseumid haridust levaadeMuuseumPeda-googi ameti-kohtEkskur-sioonidMuu-seumi-tunnidLavas-tused, rolli-mngudTht-pevad, ppe-pevadJuhen-damisedppe-materja-lidJrvamaa Muuseum-++++++Harjumaa Muuseum1++++++Palamuse Kihelkonnakool-muuseum1++++++Mahtra Talurahva-muuseum1++++++Lnemaa Muuseum1++-++-Rakvere Muuseum-+++-++Plva Talurahva-muuseum1++++++HiiumaaMuuseum-++++++Tartumaa Muuseum-+---+-ValgaMuuseum1++++++Viljandi Muuseum-++++++SaaremaaMuuseum-++-++-Vrumaa Muuseum-++++++IisakuMuuseum-++-++-Prnu Muuseum-+++++- II. Muuseumi ja kooli koostmudelid 2.1. Riiklik ppekava ja integratsiooniprogramm ning muuseumide osa nende titmisel Teaduse ja tehnika, samuti tstus- ja infotehnoloogia kiire arengu tttu peab tnapeva infohiskonna inimene ppima kogu elu. Eluaegne ppimine on kujunenud eluviisiks. hiskonna muutumisel pihiskonnaks peab igal inimesel olema vimalus soovitud hariduse omandamiseks ja elukestvaks ppeks (Riiklik ppekava, 2002:2; Eesti haridusssteemi arengu kontseptsioon, 1999:89). Eesti hiskonnas on toimunud ja toimumas suured muutused, on thtsustunud hariduse kvaliteet ja vime ppida ppima ka vljaspool kooli. Kui inimene harjub sellega juba kooliplves, niteks saab kogemusi muuseumis ppimiseks, oskab ta seda vimalust kasutada ka tiskasvanuna. ks vimalusi talle sellise kogemuse andmiseks on haridusasutuste ja muuseumide koost muuseumipedagoogi kaasabil.Kuna koolid lhtuvad oma ts riiklikust ppekavast, pavad ka muuseumipedagoogid oma ts seda alusdokumenti jrgida, et vimaldada pilastel omandada ppekavas sisalduvaid aineid sgavamalt ning pakkuda vimalusi ppeplaanivliseks huvihariduseks. Riikliku ppekava ldstetes on kirjas kooli ppe- ja kasvatuseesmrgid (4), muuseumide haridustegevuse kavandamisel on vimalus arvestada punkte: tunneb end oma rahva liikmena;tunnetab ja austab oma rahva kultuuri;omab ettekujutust ja teadmisi eri rahvaste kultuuridest;hoiab loodust;elab ja tegutseb keskkonda ja loodusressursse sstvalt. Eelnimetatud eesmrke saab tita koosts erinevate muuseumidega, vttes arvesse muuseumi suunitlust ja kollektsiooni. Muuseum ise suudab mrata kige paremini need valdkonnad, milles tal on vimalusi pilasi arendada. Niteks looduspdevust saavad aidata kujundada eelkige maakonna-, koduloo- ja loodusmuuseumid. hiskondlik-sotsiaalse pdevuse arendamiseks on parimad vimalused ajaloo-, rahvakultuuri, linna- ja koduloomuuseumidel, kuigi selles avaras valdkonnas saavad kaasa rkida kik muuseumid. Inimtegevuse tundmappimisel ja kommunikatsiooni arendamisel on thtis koht kigis muuseumides vimalikes projektides, mis nuvad koostd, niteks lavastuste vljatoomisel vi rollimngudes. Praktilise tegevuse vimalusi saavad pakkuda eelkige vabahu-, koduloo-, kunsti- ja rahvakultuurimuuseumid, kuid nn ked klge ettevtmised sobivad kigile pitegevusega seotud muuseumidele. Keeleliste vljendusvahendite paljususest ja keelte mitmekesisusest on efektiivne pilasi teadvustada muinasjutu-, jutu- ja lauluvistluste, folkloorsete lavastuste ja keele- ja rahvaluuleainese kogumise aktsioonide kaudu. Kultuuripdevuse suurendamiseks on tulusad kikvimalikud programmid, mis ksitlevad mnd kultuuritahku ja see valdkond peaks kuuluma iga muuseumi kui kultuuriasutuse tegevusse (Phikooli ja gmnaasiumi riiklik ppekava, 6).Levinuim koostvariant koolide ja muuseumide vahel on muuseumiklastus mne ainetunni raames, nt kodulugu, ajalugu, emakeel, geograafia vms. Jrgnev nide ksitleb ajaloo petamise vimalusi koosts muuseumiga.Ajaloopetajale pakuvad muuseumid vimalusi tulla klassiga esemeliste allikate juurde, sageli ajaloolisse atmosfri, sest nii mnedki muuseumihooned pakuvad ka sellelaadset elamust, niteks Tartu Linnamuuseum, Vliskunstimuusem, Ajaloomuuseum, Meremuuseum Tallinnas, Narva Linnamuuseum, Saaremaa Muuseum, Tartu likooli Ajaloomuusem ja likooli kunstimuuseum, rkimata vabahu- ja koduloomuuseumidest. Tiesti eriprane on Koguva klamuuseum Muhumaal, kus muuseum hlmb tervet senini toimivat kla. Muuseum annab lisaks teoreetilisele ajaloopetamisele vimalusi nha oma silmaga pitaval ajalooperioodil kibel olnud esemeid, sageli ajastuomases lavastuslikus stseenis, seega justkui ajalises kontekstis. Riiklikus ppekavas on ajalootunnid phikoolis 5.9. klassini ja gmnaasiumis. Ideaalne koost oleks selline: teema teoreetiline osa lbitakse klassis ning teema, mida illustreeriv vljapanek on mnes lhedalasuvas muuseumis, kinnistatakse seal. Muuseum annab vimuluse nha kistletavat ajajrku sgavuti ja pildiliselt. Nii avardub ppija silmaring ppeaine mne perioodi osas, andes talle vimaluse ainesse sveneda ja oskuse otsida lisamaterjali. Koolide hisklastustega tekib ka teadmine muuseumist kui pikohast, mis omakorda petav seda vimalust iseseisvalt kasutama. petaja ks olulisi lesandeid on pimotivatsiooni kujundamine muuseumipe on just toetavat laadi. Muuseumi klastamine ainetundides on nii Eestis kui ka paljudes teistes riikides ks paremini arenenud kooli ja muuseumi koost mudel. Selles valdkonnas on olemas ka kige suurem kogemus ja kige enam metoodilisi materjale. Riiklik integratsiooniprogramm on Eesti muuseumidele suhteliselt uus nhtus, kuid maailmas on samalaadne kogemus olemas immigrantide integreerimise programmide nol. Muuseumide tegevuse phisuund Eestis on Eestimaa tutvustamine mitte-eestlastele, tuues nad eestikeelsesse muuseumikeskkonda ja aidates neil tundma ppida siinseid tavasid ning ajalugu. Selline muuseumi ja kooli koost on oluline osa Estica tskli petamisel ja kakskeelse ppekava realiseerimisel: oluline, kui ppetegevusele lisandub suhtlus eakaaslastega ning koolivline tegevus eestikeelse kultuurikekkonnaga kikvimalikes valdkondades (Asser, 1998:285). Lisaks ekskursioonidele ja muuseumitundidele on muusuemittajad juba osalenud keelelaagrites petajatena ja keelekmbluse projektis. Mitmetes Eesti muuseumides, nagu Eesti Rahva Muuseum, Eesti Vabahumuuseum ja Kunstimuuseum, on koost vene ppekeelega koolidega olnud pidev. Vene ppekeelega koolide klastused on muutunud sagedasemaks Eesti Loodusmuusemis ning Teatri- ja Muusikamuuseumis. Samuti on muuseumittajad klastanud Ida-Virumaa vene ppekeelega koole ja tutvustanud seal eesti rahvakultuuri ja rahvakalendri thtpevi. Muulaste integreerimisel on rhutatud, et ei piisa sellest, kui vaatluse all on mned ksikud valupunktid, vaid integreerimisvimalusi tuleb otsida paljudel tasanditel ja valdkondades ning kivitada palju protsesse heaegselt (Laius, 2000:15). Integratsiooniprogrammi kivitamine oli Eesti muuseumipedagoogikale oluline sndmus, sest tnu sellele said alguse huvitavad koostprojektid (Estica sari, koduloo riiul), mis on kaasanud ka teadlasi koostle (Kuuskemaa,1998). Senini on olnud koost vene ppekeelega koolides juhuslik iga muuseum tegutses vastavalt oma vimalustele. ks esimesi kordi, kui iga muuseum vis integratsioonits kaasa la, oli 2001. aastal Integratsiooni Sihtasutuse projektikonkurss Keelepe muuseumide vahendusel. Eesti muuseumides on 2002. aasta lpuks valmimas 14 ppematerjali, mis toetavad erinevate ainete petamist koosts muuseumiga. Need on materjalid, mida saab kasutada ainetundides, aga ka iseseisvalt ppimiseks: lauamngud, elektroonilised interaktiivsed tlehed, laulikud CD-l, ppefilmid, tvihikud. Muuseumides on vimalik programme tellida vene keeles vi paralleelselt eesti ja vene keeles, sest oluline on ju teema mistmine. Vahel on koolipetajad palunud muuseumilt programmi kll eesti keeles, kuigi on olnud silmanhtav, et pilased keelest korralikult aru ei saa. Svenedes eesti rahvakultuuri, kombestikku, avastades nii kohalikku kultuurielu tekib muukeelsel koolipilasel kindlasti huvi ka oma rahva kultuuri vastu. 2.2. Eesti Rahva Muuseumis rakendatavatest koostmudelitestKooli ja muuseumi koostmudelite vljattamisel muuseumil on oluline teada potentsiaalset klastajaskonda ja lbi melda, kuidas korraldada ppeprotsessi, milliseid ekspositsiooni osi vi teisi ruume saab kasutada, millised ressursid on muuseumil selle t tegemiseks. Iga muuseum peab leidma vastavalt oma profiilile sobivad koolitusmudelid. Oluline on seda tutvustada petajatele, kursustel vi koostada materjalid muuseumippe eesmrkide ja mudelite kohta. Muuseumipetuse eesmrgiks on sideme loomine kollektsiooni ja klastajate vahel, arvestades ppija huvisid ja vajadusi. Klastajatega ttamisel on oluline iga rhma puhul ra tunda spetsiifilised vajadused, leida ige suhtlusviis, anda vimalus igale inimesele ka ise avastada ning selle avastamise kaudu ppida. Soovitav on koostmudelite lbiviimisel kasutada aktiivppe meetodeid: rollimnge, ttamist keskkonnas, kelist tegevust, vaadelda tde demonstratsioone ja vimalusel neid ise proovida jms. Ekskursioon muuseumis on tulemuslikum, kui selle kigus saab kasutada vtteid, mis aktiviseerivad igat pilast: esitada ksimusi, lasta lastel jutustada jm. Teemat vib siduda pilaste kodupaigaga. Suuremate vljapanekute puhul on kasulikum viia ppet lbi teemade kaupa. Ekskursiooni kigus on vimalus jutustada muinasjutte, mngida erinevaid rolle. petus toimub enamasti esemete kaudu, selleprast on oluline teada, kuidas neid tunnetatakse ja tajutakse. T planeerimisel tuleb leida ekspositsioonist esemed ja teema, mille abil suunata klastaja thelepanu.Museaalide vahendamisel on oluline arvestada, kuidas neid kogetakse. Jrgnevalt esitatud esemetega ttamise metoodika eeskujuks on saksa museoloogide kogemused. Toodud on etapid, kuidas ppijal kujuneb arusaamine esemest ja kuidas see arusaamine kinnistub.I. Esmane kokkupuude museaaliga ja selle thenduse avastamine. Esimesel kohtumisel museaaliga ilmneb tavaliselt, kas klastajal on olnud varasemaid kokkupuuteid analoogse esemega.II. Kogetakse uusi tahke, tunnistatakse need igeks ja sstematiseeritakse. Seni varjatuks, teadmata vi tunnetamata jnud tahud tulevad esile. Selles faasis on vaatajale vaja krvalist abi, kas nitusejuhti, kirjapandud tekste, muuseumipedagoogi vi petaja selgitusi.III. Tegutsemine objektiga Sellel etapil on oluline, et ppimisel kasutataks ka muid meeli, niteks viks olla vimalus esemeid ktte vtta vi selga proovida. Arvestades museaalide vrtust, ei ole ole see vimalik enne koopiate valmistamist. IV. Tagasiside tekkimine See on kogemise tagasipeegelduse faas, kus tunnetatakse asja temaatilises kontekstis. Selles faasis tekib tavaliselt kige tugevam side ppeplaaniga. petaja vi muuseumipedagoogi tugi on siin iseranis vajalik.V. Senise informatsiooni ja eseme interpretatsiooni kinnistamine objekti vaatlus arvestades vanuserhma, vib jrgneda pildi vaatlus, t kirjalike allikatega, vestlus jne. Sellega saab siluda neid puudujke, mis tekivad vahel objektide teemakohaste vljapanekute puhul. VI. Teema kokkuvtmine ja jtkamine, niteks teistes pikohtades. Kindlasti on oluline, et tekitatakse side muuseumi ja reaalse maailma vahel, st leitakse esemele koht reaalses maailmas, kui vimalik, ka kaasajas. Samas vib anda pilastele lesande otsida nituselt sarnaseid esemeid. Kui tunnetatakse eksponaati kui eset minevikust, saavutatakse identifikatsioon ning oskus eset tunda ja mista teistes kogumites ja kultuurides (Kolb,1998:136).Eesti Rahva Muuseumi kogemus esemetega ttamisel leiab kajastust tvihikus Rehetare lapsed, kus vanaaegste esemete thendus tehakse selgeks identifikatsiooni vahendusel: lhker on tnapevases thenduses jooginu, tulejalg lamp, jri tool jm (vt lisa 1).Ksimuste esitamine on vimalus aktiviseerida pilasi muuseumiprogrammis, samas on ksimused esemete tundmappimisel olulisteks suunaandjateks. Oluline on neid igesti esitada. Ksimused peavad olema tpselt ja arusaadavalt formuleeritud, need ei tohi olla ettetlevat laadi ega sisaldada mitut alaksimust ja peavad motiveerima loovalt mtlema, olema mitmeklgsed, tekitama tervikutunnetuse ja seostuma ksitletava teemaga (selle vimaluse tutvustus on toodud lisa 2). Ekskursioone korraldatakse muuseumis kikidele kooliklassidele ja nende lbiviimisel arvestatakse riikliku ppekava nudeid vanuseastmete ning ppeainete osas. Muuseumitund vimaldab petada muuseumis kindlat teemat nituse raames vi vajalikke esemeid kasutades. Kasuks tuleb ppematerjal, niteks tleht vi -vihik. Lisaks vib mngida erinevaid rollimnge vi teha midagi praktilist. Kuidas snnib muuseumitund? Ideaalne on, kui teemat saab siduda kindla nitusega, mis toetab tundi. Samas vib ka tund olla vljapaneku selgitaja ja toetaja. Tavaliselt eeldab see head koostd nituse koostaja ning muuseumitunni lbiviija vahel. Eesti Rahva Muuseumis on ks paremini ja petajate poolt hinnatumaid sellelaadseid ettevtmisi Eesti kooli ajalugu ksitlev tund, mille kigus saab levaate kooli muutumisest viimase 100 aasta jooksul. Tund sndis koosts koolielu tutvustava nituse koostajatega. Algselt ainult nituse juurde meldust kasvas vlja iga-aastane programm, mida muuseum pakub septembris. Nituse koostamisel kogunes rohkesti koolielu kajastavat materjali: koolivormid, koolikotid, kirjutusvahendid, pikud, vihikud, pevikud, tunnistused jm. Osa sellest jigi muuseumipedagoogilise t lbiviimiseks. Samas on nitus, kus on erinevate aegade koolipingid, koolikotid, kirjutusvahendid, fotod koolipilstest ja petajatest, tunnistused, tunniplaanid, erinevad arvutusvahendid rehkendamisriistast kaasaegse arvutini. Tunnis saab levaate pilastest, petajatest ning koolimajade ja ppevahenite muutumisest lbi aja. Programm sisaldab ajalugu, matemaatikat, emakeelt, joonistamist. Esitades vana, tuuakse paralleele kaasajaga. Osalejad saavad proovida kirjutamist krihvli ja sulepeaga, koos tidame ka ppematerjali. Selle programmi kaudu vrtustub ka ppimine kui tegevus: kui pilastelt ksida tunni lpus, mis on koolielus muutunud, mis on jnud, siis vastab nii mnigi, et jnud on ppimine. Programm sobib III klassi koduloo tunni lbimiseks. Samas vastab riikliku ppekava 10 nudele (vt lisa 3). Muuseumitund Poistele puudest ja puidust vimaldab phikooli keskastme ksittunni lbiviimist muuseumis. Nitusel tutvutakse erinevate puude kasutamisega: millest tehti maja, triistad, millest valmistati vettpidav puunu, milline puu paindub, millisel on ilus kla jne. Tunni lbiviimiseks on koostatud tleht (lisa 4). Programmi juurde kuulub lihtsamate puutriistadega (voolmed, liimeister, lusikanuga) ttamine. Seda kike saab seda teha vanaaegsel puutpingil.Tund Talupere tubased td valmis tnu psinituse ajakohastamisele. See viiakse lbi nituse klastajale avatud osas rehetoas ja rehe all, kus tohib kike katsuda, erinevaid tid proovida, riideid selga panna jne. Programmis moodustatakse talupere, jaotatakse rollid, ning muusuemipedagoogi juhendamisel tutvutakse villa ja lina ttlemise ning puutdega. Programm sobib algklassidele ja vastab riikliku ppekava 4 punktile 6. Lavastused. Muuseumid saavad kasutada lavastusi ning ppetunde ja demonstratsioone ekspositsioonis. Lavastused muuseumis vimaldavad erinevate situatsioonide vaatamisel vi lbimngimisel tajuda ja tunnetada pitavat. Seda vimalust kasutavad paljud muuseumid. Eriti sobib see vabahumuuseumidele vi juhul, kui ekspostsiooni saab kasutada lavastuse dekoratsioonina. Etendusi korraldab kas muuseumi teater vi kasutatakse professionaalseid nitlejaid. Rollimngu tehnika keskendub arutleva mtlemise kesksele elemendile vimele mista teise seisukohti. Selle eesmrgiks on aidata ppijal kasutada pitut konkreetses situatsioonis, kusjuures eeldatakse, et mngitava rolli kaudu kujuneb vastav identifikatsioon. Olles kujutletavalt kellegi teise rollis, mngitakse lbi nii vastavad tunded kui ka kitumismallid (Krull, 2000: 285287). See aitab kogeda teiste vimalikke mtteid, tundeid ja tegusid. Rollimngu korraldamiseks on kindlad reeglid, alljrgnevad on prit raamatust pi- ja petamisstrateegiad (Pedastsaar, 1998:26): mratleda eesmrk, leida vastavad rollid, jagada need, mratleda rollireeglid, koguda rollile vastavat infot, mngida situatsioon lbi ja seejrel analsida ning anda hinnang. Eesti Rahva Muuseumi juures tegutseb Primusteater, mille tsuundadeks on rahvakalendri, laulumngude, regilaulude, ju- ja osavusmngude tutvustamine ning edastamine pilastele kaasamngimise kaudu. Rollimnge kasutatakse kige sagedamini muuseumitundedes. ppematerjalide koostamisel on oluline arvestada, et selles leiaksid kajastamist muuseumi kogud, et need pakuksid huvi kindlale vanuserhmale ning nendega ttamisel kinnistataks pitut. Levinud on t- ja ksimuslehed, pildiseerijad, temaatilised mapid, tvihikud, pperaamatud, didaktilised mngud, elektroonilised infokandjad jm abimaterjalid. Tvihikud vib koostada muuseumi ekspositsiooni vi erinevate teemade kohta ja tita ppekigul muuseumis vi hiljem koolis.Tlehed, mida saab kasutada klassiklastuse ajal, on soovitav koostada lhikesed, kasutades erinevaid thelepanu kitmise vtteid, mis innustavad neid titma, samuti jooniseid jt kujunduselemente. Vib melda sellele, et need moodustaksid kokkukidetuna tervikliku vihiku. Ksimuslehed aitavad kontrollida pitut. Nende vljattamisel on oluline arvestada, et lehel oleks terviklik struktuur, niteks sissejuhatus, sisu ja kokkuvte. Eesti Rahva Muuseumis on levinud tlehtede kasutamine just muuseumitundides, mitmed neist toetavad erinevaid ainetunde koolis.ERMi psinitusel saab kastada tvihikut Rehetare lapsed. Tvihik on meldud 5. klassi ajaloo kursuse juurde ja aitab tutvuda phjalikumalt rahvakultuuriga. See on universaalne materjal, sest koosneb mapis olevatest temaatilistest lehtedest, mis vimaldab iga teema ksitlemist ka eraldi. Mapi sisekaanel on rahvakalendri thtpevi tutvustav lauamng. Osa lehti, mida saab kergemini tita, on kasutusel ka lasteaialaste ja algklasside tundides. Kige pnevam tundub lastele materjali titmine nitusel konkreetseid esemeid vaadates. Teemade ksitlemisel vrtustame peresuhteid, esivanemaid, ttegemist jm. Tvihiku programm thendab muuseumi mitmekordset klastamist. Ksitletavad teemad on Pere ja kodu, Talutd, Meeste ja naiste td, Rivad, Toit ja Rahavakalendri thtpevad. Materjali kinnistamiseks organiseeritakse rollimnge: klass jaotatakse taluperedeks. Pere peab kogu ppet jooksul muuseumis elama pereelu: jagama rollid, valima nime, joonistama vi meisterdama talu ja tunni lpul seda kike tutvustama. Selle lbi kinnistuvad muuseumis saadud teadmised ning tekib ka tagasiside pitu osas. Samas on selle materjali alusel vimalik tellida muuseumitunde teemadel Eesti kodu lbi aegede, Talupere tubased td, Toit. See on jrjest arenev ja muutuv programm, mis sobib algklassidele, 5. klassi ajaloo kursuse rahvakultuuri lbimisel ning toetab ka riikliku ppekava 4 punkte 56.Kui rgime kooli ja muuseumi koostst, siis eelnimetatud traditsiooniliste mudelite krval on ka projektpe ja individuaalpe, kus initsiatiiv pole muuseumipoolne, vaid lhtub klastajate soovidest.Projektpe on vimalus erinevate muuseumide, asutuste, organisatsioonide ja koolide koostks. Projektppe heks alaliigiks vib olla ka ttuba. Muuseum pakub ttoas erinevaid programme, kus phiosa on kelisel tegevusel ja mngudel. Sobib algklassidele.Individuaalpe vimaldab muuseumis iseseisvalt ppida, eelduseks on vastava programmi vi materjali olemasolu: iseseisev nituse vaatamine nitusedidaktikat kasutades, ksimuslehed, ttuba vi piruum koos metoodilise materjaliga, testid teadmiste kontrollimiseks vi ppimiseks. Eesti Rahva Muuseum on plaaninud iseseisvat td ka arvuti vahendusel. Praegu on kigil huvilistel vimalus tita tvihikut Rehetare lapsed ja mngida sinna juurde kuuluvat mngu rahvakalendrithtpevade kombestikust muusuemi kodulehekljel www.erm.ee. 2.2.1. JreldusedKoosts muuseumidega on vimalik tita mitmeid riiklikus ppekavas ja integratsiooniprogrammis pstitatud eesmrke, mis aitavad kaasa ppijatele laialdasemate teadmiste andmisele ja tagavad oskuse ppida ppima ka vljaspool kooli, kasutama muuseumit kui meediumit ja ppevahendit. Eesti muuseumid on elavalt reageerinud koolide uuenenud vajadustele nii ekspositsioonide sisulise mberkorralduse kaudu kui ka ajakohaste ppemeetodite rakendamise abil. Eesti Rahva Muuseum teeb koolidega pidevat koostd, on kujunud vlja traditsioonilised muuseumitunnid (niteks Kooli ajalugu septembrikuus, rahvakalendri thtpevade thistamine, tvihiku tunnid jne). Tvihikut Rehetare lapsed saab tita ka Interneti vahendusel. III. Raamat Eesti rahvakultuur 19. sajandil vimalus rahvakultuuri ppimiseks ja petamiseks 3.1. Vajadus rahvakultuurialase ppematerjali jreleRaamat Eesti rahvakultuur 19. sajadil on Estica projekti raames ilmunud kultuuriloo ppematerjal. Vljaanne on meldud eelkige vene ppekeelega koolidele. leriigiline ajaloo ainenukogu on soovitanud kasutada raamatut lisamaterjalina ajaloo petamisel. Raamatu koostamiseks oli mitu olulist phjust. ks peamisi oli rahvakultuuri tutvustava materjali vajadus projektis Estica, kus heks etapiks vene ppekeelega koolides kavandati eestlaste kultuuriloo petamist. Projekti Mitte-eestlaste integratsioon Eesti hiskonnas vljaandes Mitmekultuuriline Eesti: vljakutse haridusele (Vassiltenko, Pedastsaar, Trasberg, 1998:287296) kavandati kultuurilooliste materjalide lhtelesanded jrgmiselt: ppida tundma, mistma ja hindama eesti rahvakultuuri peamisi vrtusi; harjuma eelarvamusteta suhtuma teiste rahvaste traditsioonidesse ja kommetesse, mis loob aluse kultuuridevahelikseks kommunikatsiooniks; kohanduda mitte-eestlasi tnapeva Eesti hiskonna normide ja vrtustega Eesti kultuuriloolisest taustast lhtudes; arendada eesti keele oskust Need eesmrgid kajastuvad raamatus jrgmiselt: ppida tundma, mistma ja hindama eest rahvakultuuri peamisi vrtusi. Anda levaade eestlaste rahavkultuuri olemusest ja muutumisest 19. sajandil. See oli aeg, kus kiiresti muutusid kodu, esemed ning prisorjadest said vabad talupojad, kes hakkasid thtsustama haridust, arendama kodu ning tegelema seltsieluga. Raamat, mis lbi esemekultuuri kajastab kiki neid olulisi muutusi, teeb selle ppijale arusaadavaks. Lik rahavkultuuri tnapevastest vrtustest raamatus on (lisa 5:48): Tnapeva maailmas, kus rahvuslik omapra on ha enam kadumas, on just tarditsioonid olnud need, mis on andnud rahvale tugevust ja judu, et rahvusena psima jda. Nii on just laulupeotraditsioon aidanud elus hoida rahvariideid ja rahvapille. Samas on rhutatud emakeele thtsust: Vastupidavam esemekultuurist on meie emakeel. Teadmisi tnaseks unustatud esemete, tegevuste vi tekspidamiste kohta saame tnu vanasnadele, knekndudele, tlustele. Mitmeid vanasnu ja tlusi on lahti seletatud teemade ksitlustes (lisa 5:1011). Harjuma eelarvamusteta suhtuma teiste rahvaste traditsioonidesse ja kommetesse, mis loob aluse kultuuridevaheliseks kommunikatsiooniks. Raamatus on ajalooline levaade Eestis lbi aegade elanud erinevatest rahvastest ning thtsustatud kultuuridevahelisi kontakte (lisa 5:5): Eestimaad on pikki aastasadu valitsenud sakslased, taanlased, rootslased, poolakad ja venelased. Ehkki see on toonud eestlastele palju kannatusi ja vtnud ra vimaluse oma maad ise valitseda, on need kontaktid mjutanud eestlaste kultuuri. Lisaks on eesti talupoegade krval elanud teisi rahvaid. Kik need kultuurid on vastastikku ksteist mjutanud. Mitme teema juures tuleb ppijal melda enda pere, pereelu ja esivanemate peale. Niteks: Kust on prit Sinu esivanemad?(lisa 5:22), Milliseid eesti toite oled proovinud? (lisa 5:41), Millised on Sinu kodupaiga rahvariided? (lisa 5:44). Raamat tutvustab eestlaste traditsioone ja kombeid, rgitab aga ka ppijat mtlema oma pritolule ja erinevate rahvaste kultuuritraditsioonidele. Kohandada tnapeva Eesti hiskonna normide ja vrtustega, lhtuvalt eesti kultuuriloolisest taustast. Svenedes rahvakultuuri tundmisse, on ppijal vimalus melda oma pritolule ja enda jaoks seda thtsustada. Raamatu viimane lik (lisa 5:48) on: Tnapeval rgime kaasaegsest rahvakultuurist. See ongi maailm, mida me iga pev enda mber loome. Arendada eesti keele oskust. ppematerjal pakub siin mitmeid vimalusi. Esemete nimetuste omandamine on vimalik illustratsioonide kaasabil, sest joonise juures on kirjas ka eseme nimetus. Kik vajalikud oskussnad on toodud mistena teema juures ja venekeelsete vastetena raamtu lpus snastikus. Teksti sees on need snad eristamiseks toodud rhutatult, mis aitab kaasa nende paremale omandamisele. Tunnis ttamisel on vimalus toetuda ksimustele, mis on iga peatki lpus, ja arendada vestlust keeleppe eesmrgil raamatus toodud teemade piires. Valminud ksikirjaga Eesti Rahva Muuseumis ttades selgus, et rahvakultuuri levaatlikku ksitlust vajavad ka eesti koolid, lasteaiapetajad, vikemuuseumid ja rahvakultuurihuvilised. Materjali seotus muuseumi psinitusega tidab puudunud lnga muuseumi haridusalases ts, sest just sellisele vanusele puudus ppematerjal. Seega on raamat eesti rahvakultuurist vajalik vene ppekeelega koolidele rahvakultuuri tundmappimiseks, lisamaterjaliks ajaloopetajale ja iseseiseva ppematerjalina huvilistele. Raamatu ks eesmrke on aidata ppijal kujundada ajalooteadvust. Selle vajadust ja laste iseseisva tmaterjalide laiemat valikut on rhutanud mitmed ajaloopetajad. I. Piiri arvamuses antud raamatu kohta on kirjas: annab phikoolis ppivale asjahuvilisele lapsele lihtsas ja selges snastuses rohke illustratiivse materjaliga toetatult levaate meie esivanemate igapevaelust 100150 aastat tagasi. Taolisel viisil aidatakse kujundada ajalooteadvust, mis on ajaloopetamise peamisi eesmrke. (Lisa 6. Ajaloopetaja I. Piiri retsensioon.) Mitmed autorid, kes ksitlevad inimese ajalooteadvuse tekke protsessi, peavad selle kujunemisel olulisteks mitmeid koolivliseid allikaid (Allikas, Karu, 1995:455). Ajalugu ppima asudes on huvi lastel aine vastu enamasti vga suur, selle silitamine sltub ajaloopetajast (Lupp, 1999:33). Kindlasti on oluline heatasemeliste pikute ning mitmeklge lisamaterjali olemasolu. Eesti rahvakultuuri kohta on ilmunud kll mahukaid uurimusi, kuid need ei ole sobilikud ppematerjalid pilasele. Eesti rahvakultuuri kohta on ajaloopikutes vhe materjali rohkem 5. klassi, pgusamalt gmnaasiumipikus (Laar, Tilk, Hergauk, 1997; Adamson, Valdmaa, 1999). Samas mrgivad ajaloopetajad muuseumit klastades, et pilased tunnevad huvi mitmete rahvakultuuri valdkondade vastu ja esitavad petajatele sageli ksimusi. 3.2. Raamatuga ppimine ja petamineRaamatu esialgne struktuur kujunes vlja 1999. aastal, kui valmis ksikirja esimene variant. Rhuasetus oli siis eelkige esemelisel kultuuril. Valminud kljendatud materjali phjal toimusid pilastele Eesti Rahva Muuseumis kahe aasta jooksul muuseumitunnid, mille kigus selgus, et oluline on anda lisaks esemelisele kultuurile juurde ka ldisi rahvakultuuri muutumise phimomente. Seda toonitasid ka eksperdid koolidest I. Piir ja J.Jgeva. Nii sai tekst sisukamaks, hlmates mitme teema osas lisaks esemekultuurile ka eluolu ja kombeid. Samuti selgus, milliseid oskussnu on vaja selgitada. Mitmed esmete koosluste skeemid ning pildiseeriad ratasid huvi ja aitasid pitavast paremini aru saada. Ksitletud on just 19. sajandi rahvakultuuri, mis vimaldas materjali siduda muuseumi psinitusega ning anda levaade hest olulisest ja muutusterohkest etapist rahvakultuuri arengus. Sel ajal kaotati prisorjus ning eestlased asusid tie juga oma majapidamist korraldama. Koos talupoegade jukuse kasvuga hoogustus majanduslik tegevus. Jrk-jrgult hakkas vabrikukaup kodus tehtut vlja trjuma pastelde asemel hakati kandma kingi, peeruvalgus asendus petrooleumilampidega, rahvarivad vahetati linnamoeliste vastu jne. Elu edenemine omakorda thendas avaramaid vimalusi ja linnakultuuri julisemat tungimist talupoja ellu. See oli aeg, kus mitmed aastasadu kasutusel olnud esemed vahetati vlja ja hiljem koguti muuseumidesse ning mnda neist on kujutatud raamatus olevatel joonistel. Tekst on liigendatud ning oskussnade mistmiseks on abiks snaseletused, mis on antud rhutatult tekstis ja toodud mistena lehe rel. Oluline ei ole kigi antud mistete omandamine, vaid eelkige arusaamise loomine, mis on olnud rahvakultuur ja mis thtsus on sellel praegu. Iga peatki lpus on kokkuvte olulisemast, samuti aitavad loetut mista ja meelde jtta ksimused peatkis sisalduva ja sellega seonduva kohta. Iga teema lpeb kokkuvtte ja kolme ksimusega. Neist kaks esimest aitavad kinnistada pitut, kolmas siduda ppijat teemaga vi vrrelda pitut tnapevaga. Raamat ei korda seda, mis on juba ajaloopikutes. Seal on ka vimalikult vhe aastaarve.3.2.1. Illustratsioonid pikusKasuks selle raamatu nitlikustamise kavandamisel on olnud pikaajaline tkogemus lastele rahvakultuuri tutvustamisel esemete abil. Esikaane fotod kajastavad olukorda 19. sajandil, kui toit tuli sgilauale raske t abil tehti td, et toit oleks laual. Viksemad fotod kajastavad kaht olulisemat td: plluharimist ja karjakasvatamist. Kuna kski foto ei asenda head joonist ning 19. sajandit polegi vimalik fotode abil tutvustada, on olulisim kajastatud joonistel, millele on lisatud iga eseme nimetus. See aitab materjali paremini meelde jtta ja ka snu ppida. Mitme teema, nagu talupoja maailm, avamisel kasutan skeeme vi esemete kooslusi, nit meeste td, naiste td, rivad. Nende tegemisel toetusin kogemusele, mis on tekkinud pilastele esemekultuuri ja temaatiliste koosluste petamisel. Oluline on tunneteda tervikut, saada aru iga eseme osast selles. Eesmrk ei ole kigi nende esemete tundmappimine, pigem peaks tekkima arusaamine, et neid oli palju, tprotsess oli pikk. Oluline taotlus oli ppematerjali sidumine ppija, paikkonna ja kaasajaga ning vimalusel muuseumi ja reaalse maailma sideme loomine See tekitab tagab huvi pitu vastu. Mned nited sellest peatkkide lpus olevate ksimuste abil. Teema sidumine ppijaga: Mis pille mngid Sina vi Sinu klassikaaslased? Millised on olnud Sinu lemmikmnguasjad? Kust on prit Sinu esivanemad? Milliseid vanu eesti toite oled snud? Teema sidumisel paikkonnaga on kasutatud just esemekultuuri sidumist ppija kodukohaga: Millised endisaegsed hooned on silinud Sinu kodukoha lhedal? Millised on Sinu kodupaiga rahvarivad? Teema sidumine kaasajaga: Millistes majades elavad Eesti maainimesd tnapeval? Milliseid ndisaegseid ksitesemeid leidub Sinu kodus? Miks sidetakse tnapeval hobuse ja paadiga?Karmen Trasberg rhutab Estica ppematerjali eesmrkides illustratsioonide thtsust jrgmiselt eriti huvipakkuvaks teemaks on pildisarjad esemete muutumisest lbi aja (Trasberg, 1997:23). Nii sndisid piku sisekaanele vrvilised joonised sellest, millised olid kodused esemed 1850., 1900. ja 1920. aastal. Seda rida vib igaks ise jtkata, meldes oma kodule, magamisasemele, riiete hoidmise kohale, valgustusele, pesu triikimisele, toiduvalmistamisele ja toidunudele. 3.2.2. pperaamatu alajaotusedRahavakultuuri kajastamisel pidasin otstarbekaks jrgmisi alajaotusi: Sissejuhatus Sissejuhatus annab misted, mis on rahvakultuur, millised teadused seda uurivad ja kes olid eestlased 19. sajandil. Eesmrk on tekitada arusaamine, miks muutus rahvakultuur aeglaselt ning mis phjustas 19. sajandi kiireid muutusi. Jrgneb levaade, millal ja miks hakati huvi tundma talupoegade kultuuri vastu ning seda sstemaatiliselt koguma ja silitama. Kla ja selle lhimbrus. Asustuse ajalugu, sh klatpe ksitletakse koolis ainetundides. Antud materjalis, konsulteerides kolleegidega ja tpsustades asustuse ajalist ulatust T arheoloogi A. Kriiskaga, ei tundunud see nii oluline. Pigem on oluline, et tekiks arusaam, mis phjustas erinava tihedusega klade tekke ja millal see muutus. Jrgnevalt on kirjeldatud ja joonistatud kik thtsamad klambruse hooned: krts, kool, magasiait, sepikoda, veskid, vallamaja, seltsimaja ja mis. Joonis talupoja maailmast 19. sajandil annab levaate, kui vike see tegelikult oli, millised olid suhtlustasandid ja kus selleaegne suhtlus toimus. Seda aitab mista skeem, kus erinevad ringi osad avavad suhtlustasandid ja talupoja seotuse lhimbruse olulisemate institutsioonindega, nagu krts, mis ja kirik. Skeem koosneb jrgmistest ringidest: talu, kla, vald ja kihelkond. Talupoja maailma keskmes oligi kodu talu , kus omavahel suhtlesid pereliikmed. Jrgmine oluline kokkupuude oli klainimestega, kellega kohtuti lhikonnas asuvas krtsis. Mitu kla kuulusid he misa, hilisema valla piirkonda ning see on juba kaugem suhtlustasand. Viimane osa sellest skeemist on kihelkonnaring, mille keskuseks oli kirik. Tavaliselt ehitati kirik nii, et selle torn paistaks le terve kihelkonna, selleprast ulatub kiriku torn ka skeemil taotluslikult le joone. Naiste maailm piirduski tavaliselt kirikuringiga, mehed kisid siiski vajadusel ka linnas ja kaugemalgi. Talu. Peatkk annab levaate talust kui kodust. Thtsamad rhuasetused, miks kodu psis kaua muutumatuna, milline oli rehielamu ja millised krvalhooned ning mis phjustel tehti olulised uuendused. Selle peatki joonised on seotud ERMi psinituse maketi ja rehielamu rekonstruktsiooniga, mis vimaldab ppematerjaliga paremini ttada muuseumis ja hiljem ka koolitunnis. Elumaja ja sisustuse arengu etappe aitavad mista pildisarjad esikaane sisekljel. Talupere. Peatkk annab levaate taluperet ja mtestab lahti, et talu thendas nii kodu kui ka peret ja majapidamist. Pere pidi suur olema, sest enamik tid tehti ksitsi. Perre kuulusid sageli lhisugulased ning palgatlised (sulased, tdrukud, karjalapsed). Oluline on mista, et prast prisorjuse kaotamist hakkas ka pere senine struktuur muutuma: perekiimete hulk vhenes, sest kadus vajadus teha td misapllul. Pere majapidamises valitses 19. sajandil naturaalmajandus ning mgi- ja vahetuskaupadeks olid talusaadused. Telu. Talupoja maailmas oli ajal teine thendus. Aasta jagunes kaheks ja igat td tehti kindlal ajal ja igel aastapoolel. Telu all kirjeldatakse talumajandust ning kahte kige olulisemat tegevusala pllutid ja loomakasvatust. Jrgneb levaade mesindusest, loodusvarudest majandamises ning ksitst. Kiki neid teemasid aitavad lisaks tekstile lahti seletada esemete kooslused, mis iges jrjestuses esitatuna aitavad mista tprotsessi. nnestunuks vib pidada just levaadet lina ja villa ttlemisest (lisa 5:32). Liiklemine ja vedu. Peatkist saab teada, et kaua puudusid korralikud teed ning seeprast tehti enamik vedusid talvel. Jrgneb levaade maa- ja veesidukitest. Taluinimesed pidid palju kima jala ja viksemaid koormaid seljas tassima, see nudis mitmete abivahendite valmistamist ja kasutamist, nagu loogused, padinad ja soorajad. Huvitav on kindlasti teave, et ndisaegsed suusad tulid tarvitusele alles 20. sajandi algul. Toit ja sginud. levaates on juttu skidest, jookidest, smisest ja sginudest. Pere kige thtsam toit oli leib, sellest ka eesti keeles tnaseni kasutusel olnud tlused leivast toidu thenduses ldse, kas vi Head isu! asemel levinud tlus Jtku leiba!. Selle teema juurde sobivad vaatamiseks ja arutamiseks tagakaane siseklje joonised toiduvalmistamise ja nude muutumisest 19. sajandi jooksul. Rivastus ja ehted. Rahvarivaste tutvustamine on lastele sna keeruline. Antud materjalis on jagatud see teema kolme rhma: mida kandsid mehed, mida naised ja milliseid rivaid vajasid mlemad. Koos illustreerivate joonistega tekib ettekujutus, et mnedki esemed kuulusid ainult meeste- vi naisterivastusse. Siit on tulnud meie keelde tlusi pksid on mehe jalas (thenduses mehel on majas vim) ja mts on mehe au (peremehe kui peret esindava ja thtsamaid tid tegeva inimese thenduses). Laste rivastus, milleks oli linane srk, muutus vastavalt sellele, kuidas thtsustus tema roll peres ttegijana, niteks poiss sai pksid jalga alles siis, kui oskas teha olulisi meetetid, ning tdruk srgi peale seeliku, kui sai neiuks. Mnguasjad. Teema kajastab laste mnguasju ning nende valmistamist. Mnguasjad ja mngud olid tihedalt seotud talutdega ning ettevalmistuseks tulevaseks teluks see on selle osa peamine snum. Pillid. Mitmeid rahvapille mngitakse ja kasutatakse tnapeval. Kuidas ngid vanemad pillid vlja, kes nendel mngisid, saab teada rahvapillide levaatest. Ka pillid uuenesid koos talueluga 19. sajandi lpul judsid kladesse viiulid ja ltspillid. Lpetuseks. Kokkuvte annab ldistuse rahvakultuuri muutumisest ning thtsustab keelt kui kultuurinhtuste edasikandjat.Kohad kus vib tutvuda eesti rahvakultuuriga. Raamatu ks eesmrke on rahvakultuuri kajastavate muuseumide ja paikade tutvustamine vastava loetelu abil raamatu lpus. Seda saavad kasutada petajad ekskursioonide ja ppereiside planeerimisel. Raamatu tagakaanel on foto, mis kujutab kaht tnapevast meest rahvuslikes rivastes vgikaigast vedamas. See on lbi aegade eestlasi iseloomustanud, niteks Andrest ja Pearut A. H. Tammsaare romaanis Tde ja igus. Selline vgikaikavedu on tuttav ka tnapeval. Oluline on, et see ei segaks koostd, mis oli selle raamatu ning magistrit valmimise juures oluline. See on vga oluline ka koolide ja muuseumide ning erinevate muuseumide vahel, aga ka muuseumisiseselt. Koost heaks niteks ongi see raamat, mis sndis htaegu muuseumisiseses ning Eesti Rahva Muuseumi ja koolide koosts. KOKKUVTEHariduslik tegevus on ks muuuseumide lesannetest. Selle arengut lbi viimase 150 aasta on huvitav jlgida tusud ja langused on kaasnenud hiskondlike muutustega. Muuseumide ja koolide koostst vib leida andmeid juba aastatest 18601890. Selle perioodi kohta saab elda, et need olid kigest esimesed sammud muuseumihariduse valdkonnas, mida tegid entusiastid omal algatusel. 20. sajandit vib pidada muuseumide buumiks neid loodi massiliselt ning sajandi vltel selginesid, tpsustusid, aga ka muutusid oluliselt mitmed tligud, sh hariduslik tegevus. Muuseumide rolli laienemisega seotud otsingute tulemusena vib hariduslikus ts mrgata elavnemist 1930.1940. aastatel. Oluline edasiminek toimus prast Rahvusvahelise Muuseumide Nukogu (ICOM) loomist 1946. a. Suurenesid muuseumide omavahelised kontaktid: kohtuti konverentsidel ja hakkasid ilmuma eriaalaajakirjad Kik see vimaldas kogemuste vahetamist ning mitmetes maades vib leida samaaegselt kujunema hakkava teaduse muuseumipedagoogika algeid. Jrgmistel aastakmnetel tegeldi mistete muuseumipedagoogika ja -didaktika sisu mratlemisega. Muuseumipedagoogika teliseks tusuks vib pidada 1990. aastaid. See oli seotud globaliseerumisega, mis ti kaasa kaugenemise oma juurtest. Muuseumid hakkasid muutuma kohaks, kus thtsustus just identiteedi, st oma juurte otsimine sealse haridusliku t kaudu. Koos klastajate arvu kasvuga thtsustus muuseumides kommunikatsioonialane t. Muuseumipedagoogika arenguperspektiive nhakse teadustevahelise koost edendamises, mis tagab muuseumide haridusliku t pideva uuenemise. Eesti esimesteks muuseumideks vib pidada Tartu likooli ppemuuseume. Esimesed muuseumid, nende hariduslik tegevus ja pilaste kokkupuude museaalidega kik see algas Eestis samaaegselt. Muuseumide hariduslik tegevus algas koos kodu-uurimisega. Koolide juurde asutati koolimuuseume ning petaja roll museaalide tutvustamisel on sellest ajast peale olnud oluline. Vahepeal soiku jnud koolimuuseumide loomine thtsustus uuesti 1960. aastatel. Kuigi mitmed neist on praeguseks likvideeritud, on koolidesse jnud kodulooalane tegevus. See on ks valdkondi, kus on olnud ja silinud tihe side professionaalsete muuseumittajatega. Termin muuseumipedagoogika tuli kasutusele alles 1990. aastatel, eelkige selle tligu thtsustumisega Eesti Vabahumuuseumis. Muuseumipeadgoogika arengule on oluliselt kaasa aidanud Eesti Muuseumihingi korraldatud koolitused ja seda teemat ksitlevad erinevate muuseumide tutvustused erialaajakirjas Muuseum.Kuigi muuseumipedagooge on tl peamiselt vaid kesk-, maakonna ja linnamuuusemides, on selle tligu thtsust ja olulisust hakanud mistma enamik muuseume. Enamlevinud koostmudelid on ekskursioonid, muuseumitunnid, folkloorsed lavastused pilaste kaastegevusel ja ttoad. Viimastel aastatel on thtsustunud riiklikku ppekava toetavate ppematerjalide valmistamine. Inegratsiooniprogrammi raames on alustatud ka ppematerjalide valmistamist vene ppekeelega koolidele.Uurimus nitas, et muuseumipedagoogi tlevtmine suurendas oluliselt hariduslikku tegevust, sest sellega tagati haridust stabiilne areng. Alati ei olegi vaja klavat ametinimetust muuseumipedagoog on mitmeid inimesi, kelle entusiasm muu t krvalt selles valdkonnas vrib mrkimist.Et koolidel oleks muuseumidelt vimalik saada ha rohkem toetust, on vajalik muuseumipedagoogi elukutse vrtustamine. See peaks seisnema nii tema prestii~i suurendamises kollektiivisiseselt kui ka talle vajalike abimaterjalide tsentraliseeritud valmistamises. Tuleb rhutada, et muuseumipedagoogi t pole ksnes riiklikus ppekava kohaste teadmiste svendamises, vaid ka koolipilaste vaba aja veetmise vormide mitmekesistamises. Muuseumipedagoogika on oluline muuseumile, koolile seega ka riigile. Kasutatud kirjandusAbiline, T. 1999. Balti suhted minevikus ja tnapeval. Muusem 6, 1213.Adamson, A., Valdmaa, S. 1999. Eesti ajalugu gmnaasiumile. Tallinn.Allikas, A., Karu, K. 1995. Ajalooteadvus: levaade teooriast ja empiirilisi andmeid Baltikumist. Akadeemia 3, 451476.Asser, H. 1998. Eesti-vene kakskeelse ppekava realiseerimise phimtteid. Mitmekultuuriline Eesti: vljakutse haridusele. Projekti Mitte-eesti noorte integratsioon Eesti hiskonnas vljaanne (VERA II), 279286.Curriculum standards for Social Studies, 1994. Dennert, D. 1998. Museumspdagoginnen und Museumspdagogen eine Herausforderung fr die Museen. Mnchen, 1220.Eesti haridusssteemi kontseptsioon, 1999. Tallinn.Hofstetter, F., Fox, P. 1997. Internet resources. Multimedia Litercy 522. New York: McCraw-Hall, 109114.Hooper-Greenhill, E. 1991a. Museums for education. Museum and Gallery Education. Leicester, 171186.Hooper-Greenhill, E. 1991b. Museum and gallery education for the twenty-first century. Museum and Gallery Education. Leicester, 187193.Hooper-Greenhill, E. 1991c. Museums for a civilized public. Museum and Gallery Education. Leicester, 776.Hooper-Greenhill, E. 1996. Museum education. The Educational Role of the Museum. New York, 258262.Hooper-Greenhill, E. 2000. Museum and the Interpretation of Visual Culture. London and New York. Hllstrm, J. 1999. Museon ja koulun. Museo 3, 1819.Integratsioon Eesti hiskonnas 20002007. 2000. Riiklik programm. Tallinn.Juhanson, U. 1994. Etnoloogiamuuseum ja selle klastaja Saksamaal. Pro Ethnologia 2, Tartu, 6273.Jrgensen, F. 1998. Museumspdagogik ein Fach oder viele Fcher. Mnchen, 6480.Museums, Education in, 1992. // Encyclopedia of Educational research sixth edition by the American Educational Research Association, 874879.Kramer, D. 1994. Museumswesen. Grundriss der Volkskunde. Berlin, 539561.Lang, M. 2000. Orientatsioon klastajale ekspositsiooni loomisel. Muuseum 9, 711. Kultuuriymprist tutki ja opi. Yyvskyl, 2000Kramer, D. 1994. Museumswesen. Grundriss der Volkskunde. Berlin, 539 - 561Krull, E. 2000. Pedagoogilise pshholoogia ksiraamat. Tartu: Tartu likooli Kirjastus.Kuusekmaa, J. 1998. Estica. Istorija i kultura. Tallinn.Kiv, R. 1999. Lapsed kunsti keskel Muuseum. Eesti Muuseumihingu ajakiri 7, 1012.Laar, M., Tilk, M., Hergauk, E. 1997. Ajalugu 5. klassile. Tallinn. Laius, A. 2000. Tsiviilhiskonna kujunemine tagab integratsiooniprotsesside kestvuse. Integratsioonimaastik, Tallinn, 1527.Leinus, M. 1998. 30 aastat pilaste kodu-uurimuslikku tegevust Eestis. Magistrit Tartu likoolis. Lupp, M. 1999. Ajalugu kui ppeaine 5.klassis Haridus 1, 3133. Ln, C. 1996. Pedagoogilisest tst Eesti Vabahumuuseumis. Muuseum. Eesti Muuseumihingu ajakiri 2 , 2930.Lnemets, U. 1998. Mtteid venekeelsest ldhariduskoolist ja integratsiooniprobleemidest Haridus 3, 2227.Museum,1995 // Encyclopedia Americana, Volume 19, 636642.Museum, 1985 // The Word Buuk Etcyclopedia, Volume 13, 777780.Museums, 1989 // The New Encyclopdia Britannica, Volume 24, 478486.Muzejevedenije 1988. Mezejevedenije. Myzei istoriteskoga profilija. Toimetaja Levkin, K.G, Herbst, V. Moskva.Muukeelse kooli arenduskava, 1998. Tallinn.National identity and Europe.1993. Britisch Film Institute.Nurger, H. 1999. Muuseumitst Norras Muuseum. Eesti Muuseumihingu ajakiri 2 (7), 3436.Pani, T. 1996. Tartu likooli loodusmuuseumide ajaloost. Muuseum. Eesti Muuseumihingu ajakiri 11, 12. Pedastsaar, T. 1998. pi- ja petamisstrateegiad. Tartu.Peterson, A. 1999. Eesti Rahva Muuseum mduvas sajandis. Muuseum. Eesti Muuseumihingu ajakiri 7, 9.Pomazan, N. 1999. Lapsed Narva muuseumi Muuseum. Eesti Muuseumihingu ajakiri 7, 1213.Phikooli ja gmnaasiumi riiklik ppekava 2002. Riigi Teataja I, 20, 22. veebruar.Pldma, P. Kuidas petatakse ja pitakse ajalugu Peterburi muuseumides. Ettekanne EM seminaril Narvas 27.09. 1999 (ksikiri).Prdi, H. 1996. Muuseum kultuurinhtus ja kultuuriuurimise allikas. Tartu likooli magistrit etnoloogiast, 244. Rosenberg, I. 1961. Eesti NSV muuseumid, Tallinn, 532.Rump, Hans-Uwe.1998. Museumspdagogik und Schule. Berufsfeld Museumpdagogik im Wandel. Mnchen, 115124.Siiner, T. 2000. Muuseumipedagoogikast. Primus prijale. Tartu, 9499.Sofka, V. 1998. Anforderungen an eine Museumpdagogik fr das 21. Jahrhundert Bestandsaufnahme und Erwartungen. Mnchen, 81100. Suomen tammi 19982000, 1998. Painorauma.Zacharias, W. 1998.Museumspdagogik als Teil der Kulturpdagogik. Mnchen, 3956.Tomasevica,W. 1998. Museums - Natural Educatssors. BalticSea. Adult Education 2, 69.Toomas, M. 2001. Muuseum kigile. Muuseum 11, 35.Trasberg, K. 1997. Estica: kultuuriloo petamise lhtekohad. - Estica vene ppekeelega koolides. Tartu, 2024. Tuubel, V. 1999. Muuseumi ja kooli koostmudelid. Muuseum, 7, 1315.Tuubel, V. 2000. Helsinki muuseumides. Muuseum 9, 3335. Vardja, D. 1997. Iisaku Keskkooli muuseum. Muuseum, 32 - 33Varrak, K. 1995. Eesti muuseumid. Muuseum 1, 45.Vassiltenko, L., Pedastsaar, T., Trasberg, K. 1998. Estica petamisest venekeelses koolis. Mitmekultuuriline Eesti: vljakutse haridusele, 287296. ppiv Eesti, 1998. Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nukogu ettekanne Riigikogule. Tartu-Tallinn. EV Kultuuriministeeriumis silitatavad aruandedEesti Ajaloomuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Eesti Arhitektuurimuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Eesti Kunstimuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001. Eesti Loodusmuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001. Eesti Meremuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Eesti Rahva Muuseuumi aruanded, 1999, 2000, 2001.Eesti Spordimuusuemi aruanded 1999, 2000, 2001.Eesti Vabahumuusuemi aruanded 1999, 2000, 2001.Harjumaa Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Hiiumaa Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Iisaku Muuseuemi aruanded 1999, 2000, 2001.Jrvamaa Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Lnemaa Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Mahtra Talurahvamuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Prnu Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001. Plva Talurahvamuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Rakvere Muusuemi aruanded 1999, 2000, 2001.Saaremaa Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Tartu Kunstimusuuemi aruanded 1999, 2000, 2001.Tartumaa muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Teatri ja Muusikamuuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.,-./0Z[stuvwǷve jhg}CUmHnHu(jhg}CCJUaJmHnHu(jhg}CCJUaJmHnHujh}7UmHnHuh}7mHnHuh}75CJ\aJmHnHu%jh}75CJU\aJmH%sH%h}75CJ\aJmH%sH%h}7h}7mH%sH%h}75\mH%sH%"!456789:;<=JKLmnop|}~Tdh@&]T$Tdh@&]Ta$í; < Q R $Tdh]Ta$$Tdh@&]Ta$Tdh@&]T$Tdh@&]Ta$$Tdh@&]Ta$1xI5|/sBsG0cdjdc#c#c#c#+,DEFGH/0134]^vwxz{ضإؔ؃r jhg}CUmHnHu j8hg}CUmHnHu jhg}CUmHnHu j*hg}CUmHnHu jhg}CUmHnHu jhg}CUmHnHuh}7mHnHujh}7UmHnHu jhg}CUmHnHu,)*+-.TUmnoqr#$<=>@ATUmnoqr~ jhg}CUmHnHu jbhg}CUmHnHu jhg}CUmHnHu(jThg}CCJUaJmHnHu jhg}CUmHnHu jFhg}CUmHnHujh}7UmHnHuh}7mHnHu/()ABCEFlm*+,./DE]ԲԡԐ{(j hg}CCJUaJmHnHu j hg}CUmHnHu j hg}CUmHnHu j~ hg}CUmHnHu jhg}CUmHnHuh}7mHnHujh}7UmHnHu(jphg}CCJUaJmHnHu*]^_abcdjc'r'(( 1!1"1%1N1O11111133 3!3;6R688 ;;c;;@@ƸХН{ЃНННlh}75B*\mH%phsH%h}7CJaJh}75\mH%sH%h}75CJ\aJmH%sH%h}7mH%sH%%jh}75CJU\aJmH%sH%h}7CJOJQJ^JaJh}7OJQJ^Jh}7h}7mHnHujh}7UmHnHu(j hg}CCJUaJmHnHu**_!!%%%&&c'd'$Tdh]Ta$$Tdh@&]Ta$dd'r''M((((<+=+k,l,,,--.U/V/00!1#1 $Tdh]Ta$$Tdh@&]Ta$$ & F1Tdh@&]Ta$$Tdh]Ta$#1$1%1N1O1111111 3!3557{:|:b;c;%?&?BBC$Tdh@&]Ta$$Tdh]Ta$CCCCFF)J*JKKLLOOTQSSVV9W:W[[^^a$Tdh]Ta$$Tdh@&]Ta$@CCKK]WrW\]]|^bbNc]ccccceeffPi'jrprsshsssttv`φ.@no @Ŏ$%KCl{|ɼʼϽN-.UVh}75B*\mH%phsH%h}7B*phh}7B*mH%phsH%h}75\mH%sH%h}7h}7mH%sH%NaaVdWdf fXhYhkmmoo*q+qrrvvzzTU΀πB$Tdh]Ta$B܂HI`φІ.$Thdh]T^`ha$$Tdh]Ta$$ & F-Tdh]Ta$oĎŎJKMNxOϙCl$Tdh]T`a$$Tdh]Ta$lm۝ܝá O{֢!tˣ)*KL'(´ $Tdh]Ta$$Tdh]Ta$´ôst`a12OPSTmn$Tdh@&]Ta$$Tdh]Ta$mnEG*?T&&&./333333L4kPlPmPPvTwTxTTVVWWhXXxYYmZZZ[[[[p\\])]]^aaaabbbbllOq"jhe0]UmHnHsH%tH%uh}75CJ \aJ mH%sH%h}7CJaJh}76]mH%sH%h}7h}75\mH%sH%h}7mH%sH%GGHI() $JTdh@&]Ta$$Tdh]Ta$ $Tdh]Ta$$JTdh]Ta$`aopOP?@IJ$JTdh]Ta$Jvw023,-  h i <= $Tdh]Ta$$JTdh]Ta$ !lm !!##&&&&((E,F,..// //./$If $Tdh]Ta$$JTdh]Ta$./9/@/M/Z/d/p///$If/// $Ifkd! $$Iflִ "0  4 la////////// $$Ifa$$If /// $Ifkd $$Iflִ "0  4 la///////// $$Ifa$$If/// $Ifkd$$Iflִ "0  4 la///00000 0 $$Ifa$$If 0 0 0 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la 0"0$0&0(0*0,0.0 $$Ifa$.0/0;0 $Ifkda$$Iflִ "0  4 la;0F0H0J0L0N0P0R0T0 $$Ifa$$IfT0U0a0 $Ifkd1$$Iflִ "0  4 laa0i0k0m0o0q0s0u0w0 $$Ifa$$Ifw0x00 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la000000000 $$Ifa$$If000 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la00000000 $$Ifa$000 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la000000000 $$Ifa$$If000 $Ifkdq$$Iflִ "0  4 la00011111 1 $$Ifa$$If 1 1 11 kdA$$Iflִ "0  4 la1=1>1F1\1k1|11111$If 111 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la11111111 $$Ifa$112 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la22222 2 22 $$Ifa$22/2 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la/21232527292;2=2 $$Ifa$=2>2P2 $Ifkd$$Iflִ "0  4 laP2X2Z2\2^2`2b2d2f2 $$Ifa$$Iff2g2q2 $IfkdQ$$Iflִ "0  4 laq2y2{2}222222 $$Ifa$$If222 $Ifkd!$$Iflִ "0  4 la22222222 $$Ifa$222 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la2222222222 $$Ifa$$If 222 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la222222222 $$Ifa$$If222 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la23333 3 333 $$Ifa$$If333 $Ifkda$$Iflִ "0  4 la33 3"3$3&3(3*3,3 $$Ifa$$If,3-373$Ifkd1$$Ifl=ִ "0  4 la73?3A3C3E3G3I3K3M3 $$Ifa$$IfM3N3W3 $Ifkd$$Iflִ "0  4 laW3_3a3c3e3g3i3k3m3 $$Ifa$$Ifm3n3w3 $Ifkd$$Iflִ "0  4 law333333333 $$Ifa$$If333 $Ifkd$$Iflִ "0  4 la333333333 $$Ifa$$If333 $Ifkdu $$Iflִ "0  4 la333333333 $$Ifa$$If333 kdE!$$Iflִ "0  4 la3333333L4M4N7O788&9_9n99>>??CD$ & FJTdh]Ta$ $Tdh]Ta$$JTdh@&]Ta$$JTdh]Ta$CDDD(E)E F FJJMMNNOOlPmPnPPPvTwTVVWW$Tdh]Ta$ $Tdh]Ta$$JTdh]Ta$WgXhXwYxYmZnZ[[\[o\p\]]1^2^9_:_aaaabbbb$JTdh]Ta$$Tdh@&]Ta$$Tdh]Ta$biijjllOqQqRqSqXrss4t5tHuIuuumvnv0x1x{{| $Tdh]Ta$$JTdh]Ta$OqPqSqTqXrhrss4t>tHuVu{{|||||V}]}}}}}}؂ۂ=>st҇xypqopXYx_~ƬԬ<Vȵҷڷ*>O}h}7h}75\mH%sH%h}7mH%sH%"jhe0]UmHnHsH%tH%uU||||}}}}ׂقڂۂ=>stvw$JTdh@&]Ta$$JTdh]Ta$ $Tdh]Ta$w6 чً҇ڋefWXߏKLFGqro$JTdh]Ta$opXYxy^_FGƩ$Tdh]Ta$$JTdh]Ta$^_~ƬǬ;<%&ѷҷ)*$Tdh]Ta$$JTdh]Ta$OBCLM%& $Tdh@&]Ta$$Tdh]Ta$$JTdh]Ta$6hi|}>@Q@2f9$Tdh@&]Ta$$Tdh]Ta$)R(012XYZíĭſŴſϥӰϰϖϖϰϖh}76CJ]aJ h}76]j"hg}CUjG he0]UVh}7hT{0JmHnHu h}70Jjh}70JUhe0]jhe0]UUh}75B*\mH%phsH%h}7B*mH%phsH%h}7mH%sH%1910{3c:s5N$Tdh@&]Ta$$Tdh]Ta$DprmA[)S2(f $Tdh]Ta$$Tdh]Ta$$Tdh@&]Ta$f2,]O|.b0]*$Tdh]Ta$Valga Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Viljandi Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.Vrumaa Muuseumi aruanded 1999, 2000, 2001.PAGE 2EMBED Word.Picture.8pilasekskursioon Eesti Rahva Muuseumis. Ove Maidla foto.Kooli ajalugu tutvustav muuseumitund Eesti Rahva Muuseumis. Stseen Primusteatri juluetendusest. Talupere Eesti Rahva Muuseumi rollimngus tvihiku titmise etapil. Ttuba Eesti Rahva Muuseumis. *W12YZ&`$Tdh]Ta$­íĭ$Tdh]Ta$5 0 00P. A!"S#$% `! Pg49C&0xڼҌf43H333K˻8N`4Mڦ=] {&v!} h@B;#1/!Nl$Lƒcerʅ}^Mu GϘ~Q_0,=cW.=ݾ$|ߒAh0__vJ<|qGoiׯM2C,}gK(?C__,|_n1kWLd ^4a²,1L8<1D""$X,bZ,fNE!JN'q\vC^/|@ @ B$H$B(b$D"A$IR$NL&C,r$ϓB@")J\.JB*j^FA&iZnNC.z`@!Fd<dB)YXX dii,//J: G!dkk=zloocǎǏ'N'OSNӧO3gΐgϒ[nzܹsn#ϟ'~;;ȝwI.rw{{… ŋҥK#?|2r yȃ>Hz!GyIz)׽'oxO?M77Mo~3y[Bַmo;y;Aww]~7y{C %{~_?H苾|C"__L>|#(/_˾ȗ W~W"WW!__K뾎| 'ɧ>)O<33 zg?YMM䛿ɷ|˷oo%mFۿ|w|N]]仿|%}GAC?Cɏȏ%?c?F~OɟI}Oi3?3ggϑ' @~/_e++WWɯگ__'A~7om;;ww'@?c''OOɟٟ??'A/_k77ooߑ'@?g//__ɿۿ'A?o???O}Ysϡv!E@wfQ@EbYPfd^4@+1&˰ϙ0uO#Ú8oLTf<|²f^ ^%Q/g8P@+WffxG. NT\+3xI7괃Fvuc 4ʑ1}B?,'p<W7O;e.;=x&Bq_ׅ1Rήczy[@o9*t=|}xTKڔ`u9!ӫ h23o[`dX o0ݰ1wB/sγ }]x##\nڊa95UMV>0\^z\wG|33F/buxbGȽ Ƌk[Ǐm;u|g̢֐y?ץ/θz_}_~.Hv>bUŗ.Y]Pz4L&d/X^}~v;OfvWUl2 7@x a98j2C3[w k$Qe/OjFNhqeuqaeiHy'\}v~wn~/j?kǾq7 @zD>yIg!7kNKu*ffAm𭃇כ݌;1Q /U < Łn2.R-ֶ.8z79wb0 fIv$h`85paiimjVj1_o]tϊvˮbg=Rz=V3paSqxitSoM/[m Zك*㎾ׄh+dӹ}R$мPyg]ґa7܀'yz)lWj 4zㅅɨjuGVT,:՞G/-0(-.b O~>p+6n+նZAPe-fTu .3FT w}14sM j~эq"W;1ex@dFSZg8f_X:vt}*fRX*6قRgͰs;^n= n$hqE% v n5 +ǒr;V򾼾46+|*v@Ki13q;orYp38a?lk|{<~/ul8\hT+ךhicOm.[J1'D4μ8gyaHb;nέq>s4W8xAu:"͙V̌Qަ}]>^nv̾<u T#Iy|jXb4k z}p$w0Yjpa3l.OmT !38"R2^pzx)=m]lED(#r"yPzXmlul16wn8xCt KGv麡:Ck@Íɱqpdz wUt*{Di+Nsy@G @\ Fp("8KSȊE@D8J ˃AT-6݆nٿC #6_BȰT˒wsDI}ޡ808wzon[VviԊ.m6֯F';,wegJCې,YvB|ҍ܃X*cExۀAy]7fԨ[,6Ec}ط!w-<@DW2ƨZ8<wID>?܃!!l.kڱ~r큗n]uCL__t6VtEU(rOģ.+,I ,l$ q1#qs&^2& zus8}C`nY[N@%|1mW613&%H$ Gp8KXԺgn=\BT߬~jLSxw3̊[`P$d VH,$W8*oqvtrb nU6pfO/Uo7;cQ4[lV^ A5Dgn8N{qRd9nyHB8%yбCC؃H,exNtimqT>bEpfy۹c&M۞6'^mհ.{/"ʊ Υݡځ̳p*ɠ* ŢAE͂i{]i,O $e,9\g;k`vpor7Z$/3ϣB r00a6+݄} p$G D:8yQ][hqe}eq2g~s)IIܹq723a?;a+aIVNE$̳p*Mecf6qKmz&󽤝 .VʃK}L`ML ܀;<u>&3pwKzVM W_PŞ8ZE?^hڕB.YʤS&">dduy;s~^;3j+-Ir;$N$3WT"Fc~2\U$[Q!nqf^+ps3X ǚ*LWLwoV ;520C/XX[ zMG)0E>M:@FcDOgb͒ sD2+7ڝp:+tcI }V_|.n1{u|wR2ȯ*q?sM'"|4 œ:pwzPM\ygiVnRČc8+xwA_ >,|/ĖXCL+K̉公lzI1|xwyFB\* X㰃OMhLFOVI̸wwkѶr|i2k$4M/+ys%Y36lJ @gi=͆1?w-wآJ1bX,!nǜMTk6PF!bV\@$2YAuԶ>%]F YA[xq~jTV}]=o;ysgΞ=u|ȑ~ܲ%2Zݨ1\Pbo,VXd"!mOw[Il|n=+rPƿJR*+b ԚŸ0m.?JE}/pKPaf-h7~L w R(2~j<4=dJ,^x.]p3'O= 4? :܄ӚT.8V1V;Dnsm`1C3,w=QPrZ7S5?XZquRᨶ#aGL"p+21Ic>a~:ĀlN)Ga_w53BH;xt.u? ;q6QHޗ$hޮzwp_^*Is#B57ֺ[Nϐ߾ljJ^VVFggD &ڜ^v TmcejDF :l7ǁ1v:_aWYkr\.;VP*?oxy/sǝws~Ɔj,Cph`x?w16F݃3r70,سc-][kaZO~Y95JQ+7V4@k5 AQCĆQi(8A evZ Bfdbx ۬j-{0GFWکg4zZ\͝:z[g DfK'q} ,nvp쐻R~+\|;6 hԸcQw̾]́o{t?3器 !K!-,uvY' o8\̋koo*F^7[A7F)b΢#w<-*/UinEq8<|GX,/9"1LT,qI&c>])NޡMO &vt" ,aRz=N:=궭I1W'.l,Bkdy3vc&%gb 7z jgwa

